wz

[Späť | Obnoviť | Dopredu]  

HOLUB  OLYMPIONIK  Z LIPTOVA

 Liptovský Mikuláš, tu bol založený

PRVÝ SPOLOK na Slovensku

dňa 23.4.1923

vtedy pod názvom

 „Slovenskí pestovatelia poštových holubov“

85. výročie založenia prvého spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku

V Liptovskom Mikuláši sa 22. novembra 2008 – uskutočnila oslava " Osemdesiatého piateho výročia založenia prvého Spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku" , ktoré sa uskutočniloi v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil zástupca prezídia SZ CHPH pán RNDr. Daniel Dudzík, ako aj primátor mesta pán Ing.Ján Blcháč a zástupcovia MO CHPH Liptovský Mikuláš na čele s jej predsedom Ing.Ivanom Nemcom, ako i ďalší pozvaný hostia. Prvý muž Liptovského Mikuláša na slávnostnom zhromaždení ocenil pamätným listom primátora mesta siedmich chovateľov poštových holubov a Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov Liptovský Mikuláš – Vrbica. „Vaša Základná organizácia chovateľov poštových holubov v Liptovskom Mikuláši – Vrbici je pokračovateľom múdrej a pokrokovej myšlienky spolkového súžitia, spolupráce v spolku," povedal primátor. Chovateľom poštových holubov zaželal veľa radosti z prekrásnej záľuby a poďakoval za vzornú reprezentáciu Liptovského Mikuláša na viacerých podujatiach a súťažiach. Prisľúbil aj pomoc pri riešení problému s klubovými priestormi pre chovateľov.
Spolok pestovateľov poštových holubov založilo sedem nadšencov v krčme u Vozárika vo Vrbici 22. apríla 1923. Zvolili šesťčlenný výbor a zaregistrovali sa v pražskom Ústredí spolkov chovateľov poštových holubov.

Ing.Peter Tomko Ing.Ján Blcháč, PHD RNDr.Daniel Dudzík

ZO CHPH Lipt.Mikuláš Primátor mesta Lipt.Mikuláš Prezídium SZCHPH - Nitra

Príhovor predsedu ZO CHPH Liptovský Mikuláš pána Ing. Ivana Nemeca

O histórií chovateľstva na Liptove v prejave sa zmienil p. Ing. Peter Tomko

Príhovor primátora mesta Liptovský Mikuláš , pána Ing. Jána Blcháča PhD

Príhovor člena prezídia SZ CHPH - Nitra, pán RNDr. Daniel Dudzík

Vo svojom príhovore pán RNDr. Daniel Dudzík, odovzdal pozdrav prezídia SZ CHPH a zároveň ospravedlnil neúčasť predsedu prezídia SZ CHPH pána Ing. Kureka. Prítomných oboznámil s doterajšou situáciou na úseku chovu poštových holubov na Slovensku, kde sa momentálne eviduje stav členstva niečo cez 4,000 chovateľov. Momentálne sa pracuje na príprave "Celoštátnej výstavy poštových holubov " , ktorá sa uskutoční v dňoch 19. 20. decembra 2008 v Žiline, ďalej orientácia SZ CHPH i ZO sa zameriava na zabezpečenie účasti " II. Medzinárodného Veľtrhu Poštových holubov, EXPO GOLEBIE 2009" , ktoré sa uskutoční 9-tého až 11.januára 2009 v Poľsku. Tiež pripomenul blížiacu sa XXXI. OLYMPIÁDU poštových holubov, ktorá sa uskutoční 15. - 18. januára 2009 v Nemeckom Dortmunde, kde sa očakáva úspešná reprezentácia Slovenskej kolekcie.

Svojím príhovorom za ocenených sa poďakoval pán Ján Progner
"Olympionik z Holandskéhu Útrechtu"
Ocenenia Prezídia SZ CHPH - Nitra :

Ocenenie z rúk člena Prezídia SZ CHPH prevzal pán Ing. Milan Perdek, za rozvoj chovu poštových holubov na Slovensku a za dlhoročnú aktívnu čimmosť v ZO i OZ CHPH v Liptovskom Mikuláši.

Ocenenie za rozvoj chovu poštových holubov na Slovensku, za dlhoročnú funkcionársku prácu v ZO a OZ CHPH Liptovský Mikuláš, prvého spolku chovateľo poštových holubov na Slovensku prevzal z rúk člena Prezídia SZ CHPH pán Progner Ján, ktorému zároveň Prezídium SZ CHPH sa poďakovalo za vzornú reprezentáciu Slovenska, keďže získal i Olympijskú zlatú medailu roku 1995 v Holandskom Útrechtu v pretekoch na diaľkové trate.

Primátor mesta Liptovský Mikuláš pán Ing. Blcháč Ján ocenil pamätným listom chovateľov ZO CHPH: pp.

Jozef Zlejší, Matej Križka, Dušan Španko, Ján Uhrík, Rudolf Majerčiak, Milan Martinčiak, Fedor Hazucha.

Pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš za pretek poštových holubov "GERA I. " Poľsko
obdržal, za l.miesto p. Ján Včela
za II.miesto p. Ján Ambrózy
za III.miesto p. Ing. Ivan Nemec

Záujem o foto záber úspešného chovateľa pána Včelu Jána

MO - CHPH Liptovský Mikuláš VRBICA - ocenenie za rozvoj chovateľstva v regióne priznala : pp. Ján Majerčík, Dušan Niňaj, Ing.Peter Tomko, Dušan Papaj, Jaroslav Niňaj, Vladimír Kriška,
Na záver slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 85.výročia založenia 1.spolku CHPH na Slovensku sa rozvinula ozajstná chovateľská debata chovateľov poštových holubov i hostí. Malá ukážka foto záberov.

Súčasťou chovateľov je i nežné pohlavie.

Časť účastníkov zo slávnostného zhromaždenia

ČRIEPKY HISTÓRIE A DNEŠOK

 Z histórie prenosu správ prostredníctvom holubov

Priatelia CB pásma, rádioamatéri a všetci, ktorých zaujíma spojenie prostredníctvom éteru a iného prenosu správ. Iste radi uvítate a oboznámite sa s tým, ako to bolo s prenosom správ od najstaršej histórie po súčasnosť, keď ešte dnes používanú techniku naši prapredkovia vôbec nepoznali.

Jednou z foriem prenášania správ bolo i prostredníctvom poštových holubov. O využití  poštových holubov k prenášaniu správ sa dočítame už v Biblii, v ktorej sa píše, ako Noe, keď archa /loďka) stroskotala na hore Ararat, vypustil vranu, aby zistil, či voda opadla a či je s archou bližšie k pevnine. Vrana sa nevrátila. Pustil holubicu, ktorá sa neskôr vrátila s ratolesťou olivy. Tak mal Noe možnosť získať poznatok o orientácii holubov a o ich láske k domovu.

I starí Egypťania používali holubov k prenosu správ. Dokazuje to nástenná maľba v chráme Medína Huba z doby Ramzesa III. 3000 rokov pred našim letopočtom, ktoré znázorňuje korunovácia faraóna stojaceho pred dvoma oltármi, na ktorých sú položené koruny horného a dolného Egypta. Za oltárom vyletúvajú štyri holuby, aby rozniesli správu o korunovácii mocnára na štyri svetové strany.

V dobe vlády sultána Nur Edina kalifa AbasihoNašer v roku 1167 zriadili v Egypte a Arábii i po celej Sírii stanice poštových holubov vzdialené od seba 80- 100 kilometrov, aby zabezpečili plynulú spravodajskú službu. Práve Nur Edin tieto sta-nice ďalej rozšíril nielen na prenášanie správ pre spravodajskú službu slúžiacu iba štátnym záujmom, ale i k prenášaniu informácií súkromným osobám. Tento vyvinutý spravodajský systém zanikol okolo roku 1242 vpádom mongolských nájazdov a zničením staníc poštových holubov.

Starí Peržania poznali výhody spravodajskej služby prostredníctvom poštových holubov a mali okolo roku 637 dobre organizované stanice poštových holubov. Používali holuba orientálneho, ktorého si vychovali a ktorý sa stal neskôr základom dnešného poštového holuba.

V strednej a západnej Európe boli rozšírené rôzne druhy holubov v čase križiackych výprav a v čase vpádu Saracénov do Španielska. Taktiež do Maďarska sa prvé poštové holuby dostali v čase križiackych vpádov. Prvý záznam pochádza z roku 1566. Tato správa opisuje príbeh tureckého sultána Solomana, ktorý obkľúčil Miklosa Zrínyiho v Szigetváre a obkľúčený Zrínyi vypustil poštové holuby, prostredníctvom ktorých žiadal o pomoc kráľa a Montecucceliho, táboriacich okolo Rábu. Turci však boli na túto eventualitu pripravení a cvičenými sokolmi pochytali vypustené holuby a znemožnili tak doručenie správ Zrínyiho.

 Chov poštových holubov sa najviac rozšíril v západných štátoch vo Francii, Nemecku, Holandsku, Anglii a hlavne V Belgii, kde získal prvenstvo. Poštové holuby ako prvé priniesli správu o výsledku bitky pri Vaterloo – až o tri dni neskôr dostala britská vláda oficiálnu správu. V roku 1849 oficiálne používali poštových holubov pri útoku na Benátky v Rakúsko- uhorskej monarchii.

V Európe bolo Nemecko prvým štátom, ktorý zorganizoval použitie poštových holubov z hľadiska vojenského spravodajstva tak u pozemného vojska, ako aj u námorníctva. Vo vtedajšej nemeckej armáde bolo 319 pohyblivých staníc – v jednotlivých vojenských zboroch – v ktorých bolo sústredených približne 30 500 poštových holubov. Neskôr sa ich stavy ešte zvýšili. V rokoch 1917-1918 na západnom fronte ani jedno bojové a lietadlo a loď nesmeli opustiť letisko a prístav bez poštových holubov na svojej palube.

Za 1. svetovej vojny dosiahli poštové holuby najväčšie úspechy. Napríklad v čase Hindenburgovej jarnej ofenzívy – pri rýchlych postupoch armády – prinášali poštové holuby viac ako 300 hlásení, fotografických správ a nákresov do hlavného stanu. Uchované sú správy o vysokých vyznamenaniach, ktoré dostali poštové holuby za preukázané služby, o ktorých sa v tejto časti nebudem zmieňovať. Najvýznamnejším a najznámejším britským holubom v čase svetovej vojny bol holub číslo 888, ktorý prenášal najdôležitejšie správy a bol zato niekoľko krát vyznamenaný. Medzi jeho vyznamenaniami je aj čestný diplom britského kráľa. Po ukončení vojny sa tomuto holubovi priznala penzia a keď svojím vekom zahynul, pochovali ho so všetkými vojenskými poctami.

I napriek mnohým moderným spravodajským prostriedkom hrali poštové holuby cez tisícročia jednu z najdôležitejších úloh, najmä v čase prerušenia nitiek spojenia s okolím. Poštové holuby sa stali poslednou nádejou tých, ktorí ich vyslali so správami do sveta ľudí.

Pre informáciu, v dnešnej dobe sa holuby prevažne chovajú a používajú ako hobby v rámci rýchlostných pretekov organizovaných u nás Slovenským zväzom chovateľov poštových holubov – SZ CHPH – a v rámci Federation Colombophi-le Internacionále, FCI.

Podľa dostupnej literatúry spracoval

Ján Progner. - Janko Palúdzka

 

 Pod čiarou

 Na stretnutí Liptákov som sa zoznámila s Jankom Palúdzkom a dozvedela sa (pošušky) o tom, že si v roku 1995 VYLIETAL titul OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA.

Janko sa o poštové holuby začal zaujímať už v čase, keď dral nohavice a školské lavice. Rodičia neboli nadšení jeho koníčkom a tak Janko trávil veľa času v Spišskej Novej Vsi u priateľa pána Skalku, kde sa priúčal tajomstvám chovu poštových holubov a ich bohatej histórii. Na Štrbskom plese - vo výške 1360 m. n. m. - založil v roku 1974 chov poštových holubov a prvých pretekov v rámci OZ Poprad sa zúčastnil v roku 1978 ako zaevidovaný člen ZO CHPH Svit, kde sa stal majstrom ZO CHPH. Podrobný rozbor pretekových výsledkov ukázal kvalitu chovu. Analýza potvrdila, že poštové holuby sa dajú chovať i v takej nadmorskej výške. Zvykli si na lesy, dravcov, naučili sa vletovať do holubníkov po niekoľkohodinovom prenasledovaní dravcami z veľkých výšok atď. Janko ich často sledoval, ako lietali na poľskú stranu cez končiare Tatier.

Keď sa presťahoval do Liptovského Mikuláša do novovybudovaného rodinného domu, niekto mu ukradol 5 najlepších chovných holubov. Páchateľ bol našťastie chytený a na krajskom súde v Košiciach usvedčený, čo mu však holubov nevrátilo, iba sa naplnila litera zákona a dostal finančnú náhradu.

Keď v roku 1994 vylietal olympijské víťazstvo v mestečku Eisenachll, o štyri dni na to našiel vo voliére a holubníku otrávených 9 najkvalitnejších holubov a medzi nimi aj pretekára, kandidáta na ďalšie olympijské víťazstvo. (Ne)ľudská zloba nepozná hraníc. Závisť s neprajníctvom spoznal Janko citeľne. Na margo povedal vetu:

„Som rád, že víťaznú olympijskú medailu som získal práve v meste Liptovský Mikuláš, kde bol založený PRVÝ SPOLOK na Slovensku dňa 23.4.1923, vtedy pod názvom Slovenskí pestovatelia poštových holubov. Liptovský Mikuláš sa stal mojím domovom.“ U holubov je vrodená obrovská a nežná láska k svojmu domovu, holubníku. (Máme sa čo od nich učiť.)

Keď sa zo zdravotných dôvodov nemohol venovať holubom, pocítil túžbu pohybovať sa tam, kde lietali. Zakúpil si vysielačku a je s nami na vlnách éteru pásma 27 MHz so spomienkou na hobby, ktoré mu prinieslo tak veľa oddychu, ocenení a najvyššiu métu, olympijské víťazstvo pretekára Cobuta z vetvy Raymond Cobut zo Štemberka a vetvy holuba Cobut - Duray, ktorá je tvrdá a odolná na počasie. (A ja..., odkiaľže má náš írečitý „slovenský Duray“ toľkú tvrdosť a odolnosť... jasné, pokrížené dve vetvy monarchie a...)

Kosačka

 

 

 

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz