wz

. Pravidlá poskytovania darov prostredníctvom

ĎAKUJEME.SK

 

Darcovský portál DAKUJEME.SK spája darcov a verejnoprospešné organizácie pôsobiace na Slovensku.

Darcom umožňuje darovať finančné prostriedky pre organizácie.

WellGiving o.z ako správca stránky

 www.dakujeme.sk

 

umožňuje organizáciám prezentovať sa, osloviť darcov a získať dary.

 

Ako postupovať pri organizovaní verejnej zbierky

 

Kto môže konať verejnú zbierku?

Na území Slovenskej republiky môže verejnú zbierku usporiadať len právnická osoba, ktorá vznikla alebo pôsobí podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a má sídlo na jej území.

Čo si musí MVO ujasniť pred tým, ako požiada MV SR o povolenie zbierky?

Organizácia by si mala hlavne dobre premyslieť verejnoprospešný účel, na ktorý chce zbierku usporiadať a miesto konania zbierky, od ktorého závisí, na ktorý orgán podá svoju žiadosť.

Príslušnými orgánmi štátnej správy na vydanie rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky sú:

1. Obvodný úrad pre verejné zbierky, ktoré sa konajú na území obcí patriacich do jeho územného obvodu,

2. Krajský úrad pre verejné zbierky, ktoré sa konajú v obciach na území kraja, ak nie je príslušný obvodný úrad,

3.Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom financií pre verejné zbierky, ktoré sa konajú na území presahujúcom územný obvod jedného kraja,

4. Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom financií a s ministerstvom zahraničných vecí pre všetky verejné zbierky, ktorých výnos má byť použitý v zahraničí.

 

Aký je postup pri konaní zbierky?

Postup pri povoľovaní a konaní verejných zbierok upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o verejných zbierkach. Žiadosť o povolenie usporiadania verejnej zbierky musí byť písomná a musí obsahovať:

a) konkrétny verejnoprospešný účel, na ktorý sa zbierka bude konať,

b) spôsob konania verejnej zbierky,

c) miesto a čas konania verejnej zbierky,

d) predpokladané náklady spojené s konaním verejnej zbierky,

e) mená, priezviská, funkcie a adresy bydlísk osôb zodpovedných za konanie verejnej zbierky,

f) číslo osobitného účtu a názov banky, v ktorej sa budú sústreďovať finančné prostriedky získané verejnou zbierkou, pričom účet na verejnú zbierku môže byť odlíšený aj variabilným symbolom,

g) ak sa bude verejná zbierka konať zbierkovými listinami, k žiadosti treba priložiť vzor zbierkovej listiny, oznámiť ich predpokladaný počet a mená osôb, ktoré budú príspevky vyberať,

h) presný názov a právnu formu právnickej osoby, jej adresu, IČO pridelené štatistickými orgánmi a žiadosť treba podpísať štatutárnym zástupcom,

i) konanie o povolení verejnej zbierky podlieha správnemu poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, poplatok je potrebné priložiť, nie nalepiť.

 

Verejnú zbierku možno konať:

a) zasielaním finančných prostriedkov na osobitný účet zriadený na tento účel v peňažnom ústave priamo, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľa,

b) zriadením a zverejnením miest určených na prijímanie peňažných príspevkov,

c) zbierkovými listinami,

d) predajom predmetov,

e) predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia usporiadané na získanie finančných prostriedkov.

Verejná zbierka je vždy vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte organizácie, ktoré boli získané spôsobmi uvedenými v žiadosti. Pri konaní verejnej zbierky sa musia dodržiavať podmienky určené v rozhodnutí.

 

Ako dlho trvá získanie povolenia konania zbierky?

Na vydanie rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní – zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a správny orgán je povinný rozhodnúť do 30 dní od prijatia úplnej žiadosti.

Sú nejaké obmedzenia alebo dôvody, pre ktoré MVO nemôže konať zbierku? Je nejakým spôsobom obmedzený účel, na ktorý je možné zbierať peniaze, alebo je obmedzený čas a priestor konania zbierok?

Za verejnú zbierku sa nepovažuje:

1.zbierka konaná politickými stranami, spolkami, občianskymi združeniami a ďalšími spoločenskými organizáciami a združeniami medzi ich členmi vyberaním príspevkov, predajom známok, odznakov a podobných predmetov, ktorej výnos má byť použitý na plnenie ich úloh,

2.zbierky konané v kostoloch, modlitebniach a iných miestnostiach určených na kultové obrady, ktorých výnos je určený na podporu činnosti cirkví a štátom uznaných náboženských spoločností,

3.poskytovanie vecných darov a darov na konkrétnu činnosť organizátora zbierky,

4.poskytovanie milodarov fyzickým osobám,

5.poskytovanie podielu zo zaplatenej dane,

6.poskytovanie príjmov z nadačného fondu,

7.poskytovanie darov podľa Občianskeho zákonníka,

8.dobrovoľné zbierky konané obcami,

9.zbierky konané neinvestičnými fondmi.

Zbierky sa nesmú konať vo verejných dopravných prostriedkoch, na ich staniciach, v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, v pohostinstvách a zábavných miestnostiach a v predajniach.

Čas konania verejnej zbierky treba uviesť konkrétnym termínom akcie alebo pri dlhšie konaných zbierkach ohraničiť termínmi. Vzhľadom na aktuálnosť účelu verejnej zbierky sa povolenie vydáva najviac na obdobie jedného roka.

 

Akým spôsobom sa kontroluje, či prostriedky, ktoré sa vyzbierali, idú skutočne na deklarovaný účel?

Organizácia je povinná predložiť vyúčtovanie najneskôr do 30 dní od skončenia trvania zbierky orgánu, ktorý zbierku povolil. Použitie čistého výnosu verejnej zbierky sa kontroluje podľa predložených dokladov, ktoré preukazujú jeho použitie.

 

Ako treba pripraviť vyúčtovanie zbierky?

Vo vyúčtovaní je potrebné uviesť priebeh konania zbierky, hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky, náklady spojené s vykonaním verejnej zbierky, čistý výnos verejnej zbierky a preukázať, akým spôsobom bol čistý výnos verejnej zbierky použitý.

K vyúčtovaniu je potrebné predložiť nasledujúce doklady (fotokópie):

- doklady o nákladoch súvisiacich s vykonaním verejnej zbierky, ktoré nepresahujú prevažnú časť hrubého výnosu,

- výpis z bankového účtu o použití (prevode) čistého výnosu cieľovým subjektom, prípadne aj fotokópie darovacích zmlúv alebo rozhodnutia komisií,

- v prípade použitia čistého výnosu na zakúpenie materiálneho zabezpečenia, doklady o takomto nákupe,

- doklady od telekomunikačných operátorov.

 

Aký je postup, ak MV SR zistí nejaké pochybenie zo strany organizátora zbierky?

Ak orgán, ktorý konanie verejnej zbierky povolil, zistí, že nastali pochybenia, pre ktoré by sa zbierka nemohla konať, je povinný rozhodnutie o povolení konania verejnej zbierky zrušiť a konanie zbierky zastaviť.

Obvodný úrad má povinnosť uložiť pokutu do 200 000 Sk právnickej osobe, ktorá v jeho územnom obvode koná verejnú zbierku bez povolenia, alebo pri tom spolupôsobí, alebo koná v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení konania zbierky, alebo použije výnos verejnej zbierky na iný než povolený účel. Obvodný úrad môže prikázať odviesť do štátneho rozpočtu výnos verejnej zbierky, ktorá nebola povolená alebo rozhodnutie o jej povolení bolo zrušené.

 

S akými chybami sa najčastejšie stretávate pri žiadostiach o povolenie konania zbierky a vo vyúčtovaniach zbierok?

Najčastejšou chybou pri žiadostiach je neuvedenie osobitného účtu a názov banky, v ktorej sa budú sústreďovať finančné prostriedky získané verejnou zbierkou (účet na verejnú zbierku môže byť odlíšený aj variabilným symbolom) a určenie účelu zbierky, ktorým má byť podpora činnosti danej organizácie.

Najčastejšou chybou pri podávaní vyúčtovania je nezaslanie fotokópií výpisov z osobitného účtu o prevode finančných prostriedkov a nepreukázanie nákladov spojených s vykonaním zbierky.

 

Čo by ste poradili MVO, ktorá ide konať zbierku prvýkrát?

V prvom rade si organizácia musí zvážiť verejnoprospešný účel konania verejnej zbierky a spôsob, akým ju chce vykonávať. Podrobnosti o spôsobe konania verejnej zbierky sú zverejnené na internetovej stránke MV SR: www.civil.gov.sk .

 

Aká čiastka bola vyzbieraná zo zbierok, ktoré povolilo MV SR v posledných rokoch?

Za rok 2005 a obdobie desiatich mesiacov roku 2006 sa prostredníctvom verejných zbierok povolených MV SR vyzbieralo spolu 130 633 790,66 Sk (suma čistých výnosov).

Skrátené podľa článku publikovanom v časopise Efekt, roč.4, číslo 6/2006. Odpovede na vyšie uvedené otázky o verejnoprospešných zbierkach poskytla pani Petronela Belicová zo Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.

 

Slovenský zväz chovateľov

http://www.szch.szm.sk/

 

Môžete podporiť organizácie chovu holubov i formou prihlásenia organizácie na ĎAKUJEME.SK

Odkaz.

http://www.dakujeme.sk

 

Kontakt:

Občianske združenie WellGiving

Muškátová 23

900 55 Lozorno

Mobil: 0908 521 135

E-mail: pomoc@dakujeme.sk

IČO: 31808549

 

 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu

 

 

Letu zdar!

 

 

Designwebmaster:  cezmin@azet.sk  ;  http://www.cezmin.land.ru