wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

Vysielač na Chopku

HOLUB OLYMPIONIK

Z LIPTOVA

 .

SCBR a moje začiatky

Členom SCBR som sa stal k 30.11.1995, kedy mi bola pridelená klubový znak 330-SK – 238 s volačkou Janko Palúdzka – Liptovský Mikuláš. (pôvodne Janko Liptovský Mikuláš), čo som na doporučenie cébečkára Twingo Liptovský Mikuláš, zmenil z dôvodov už viacerých Jánov v tejto oblasti). Členom SCBR som zostal doposiaľ napriek tomu, že nie vždy som spokojný s úrovňou práce riadiaceho kolektívu tejto ušľachtilej organizácie. Zrejme chýba i užšia spolupráca „Regionálnych CB klubov“ a SCBR. (?)

V týchto mojich počiatkoch som sa predovšetkým zameriaval na vlastnú techniku vysielacej aparatúry, antén a mnoho ďalších iných poznaní o CB praktikách v konkrétnej práci. Podstatne na úseku CB sa v tomto čase pracovalo lepšie, vzťah jeden k druhému bol kultivovaný, o pomoc nebola núdza. V priebehu dvoch rokov od môjho vstupu vzrástla evidencia členov v SCBR na približne cca 600 evidovaných členov, čo samo osebe potvrdzuje úroveň vtedajšej dobrej práce organizácie SCBR a jej členskej základne. Na stretnutiach prevládala dobrá organizačná pripravenosť a k tomu bola i adekvátna účasť. Zvlášť som kvitoval úzku spoluprácu s Českou organizáciou CB a najmä dnes už nebohého Milana 42. Niektoré podujatia sa organizovali spoločne čo i v tomto období sa udržuje a som toho názoru, že sa niektoré vzťahy zlepšili. Veľký podiel na tejto spolupráci má i šefredaktorka časopisu Junošík „Babka Kosačka“, zakladateľka „CB Fan Rádioklubu Slovakia“. Svojím prístupom i aktívnym postojom k jednotlivým CB klubom a najmä vydávaním mesačníka časopisu Júnošik prispela a stále prispieva k zdravému prístupu i koordinácií a najmä o informovanosti členov i nečlenov, teda všetkých záujemcov o činnosti CB klubov i jednotlivcov na Slovensku i v Čechách. Za jej doterajšiu činnost jej patrí nie len moja, ale všetkých členov i fandov CB pásma úcta a veľké poďakovanie.

V samotnom Liptovskom Mikuláši nedošlo doposiaľ k založeniu CB klubu. V záujme jeho založenia bolo uskutočnených niekoľko stretnutí, daných návrhov i pokusov, zatiaľ bezúspešne. Niekoľko rokov dozadu nepísanou dohodou bolo, že nás zastupoval Janko 3 Liptovský Mikuláš, ktorý prenášal i koordinoval a teda navonok vo vzťahu k verejnosti a CB klubov Slovenska zastupoval cébečkárov i záujemcov Liptova o CB pásmo na zasadnutiach jednotlivých klubov i SCBR. Bol tiež zvolený za viceprezidenta SCBR.

Činnost na pásme 27 MHz sa prostredníctvom rádiostaníc zabezpečuje individuálne, treba ale priznať, že i v tomto období sa sem tam vytvárajú ojedinelé skupinky, tzv. „kolečká“, kedy sa život na pásme obnovuje a prináša mnoho pekných odborných, účelových i zábavných chvíľ. Za posledné obdobie tohto roka sa najviac na CB pásme pracuje na Ch- 3, 26,985 MHz, kde pracuje opakovač z Chopku- Nízke Tatry (2.023 m.n.m). Tento opakovač novej generácie zriadil na vlastné náklady Ivan volačkou „Krepáň Demäňová Lipt.Mikuláš“. Keďže v tejto nadmorskej výške platia tvrdé poveternostné podmienky, silnejšie námrazy z častých a silných nárazových vetrov, s jeho udržiavaním i údržbou sú problémy, nehovoriac o finančných nákladoch.

Ivan Krepáň Demänová,

vďaka Ti za túto neľahko vynaloženú prácu i obetu pre nás všetkých, ktorí užívame CB pásmo.

Za posledné obdobie niekoľkých mesiacov môžem menovať najčastejších účastníkov CB pásma z oblasti Liptova:

Janko3 L.M,

Martin LM,

Norbert LM,

Kasper, LM,

Nokia LM,

Viktor Lipt.Hrádok,

Lubo Lipt.Hrádok,

Rasťo Hrdovo,

Laco Pribylina,

Lubo Smrečok - Záp.Tatry,

Krepáň Demäňová LM,

Dominik Ružumberok,

Marian Hubová,

Jožko Železnô,

Vlado Benice.

Menej aktívni:

Pietro Smrečany,

Andrej LM,

Vlado Tvarožná,

Peter Vlkolinec a

Ivan LM.

Emil Ružomberok

Jožo Liskova.

Moje smerovanie v rámci CB. rádia sa postupne zdokonaľovalo, vylepšovalo zakúpením kvalitnej antény i viacerých rádiostaníc. K môjmu  ďalšiemu zdokonaľovaniu v tejto oblasti dopomohol  

môj priateľ DELTA Nové Mesto n/Váhom. 

Jemu vďačím a aj touto formou ďakujem za vynaložené úsilie v ovládaní techniky pre úspešnú prácu na úseku CB prevádzky vôbec, nevynímajúc pre mňa veľmi zaujímavú oblasť „CB Digi prevádzky“. Práve vďaka nemu som zakúpil počítač a tvrdo zapracoval i v tejto oblasti. Prosto moja činnosť sa dostala do vyššej formy  osobných záujmov a výsledky sa  dostavili.

14.12.2000 som získal od SCBR

3. miesto

bronzový

„SLOVAKIA CB DIPLOM" 

za získané QSL spojenia. Pomerne veľa spojení s potvrdenými QSL lístkami som získal zo zahraničia. Práve vďaka priateľovi Deltovi z Nového Mesta n/ Váhom som zahájil, a úspešne, CB Digi prevádzku cez program MMSSTV, ktorému sa doposiaľ úspešne venujem. Tu som mal niekoľko tisíc  rôzných, ale veľmi zaujímavých spojení. Ukážku z časti týchto výsledkov si pozrite na podstránke tohto webu pod názvom: „Digi prevádzka“

    Tam je aspoň malá ukážka z veľkého množstva potvrdených spojení.

 

Zo stretnutia CB-čkárov oblasti Lipt.Mikuláša z roku 1998

 

Stručne z histórie vzniku CB

 V roku 1945 na jednom kongrese v USA vznikla myšlienka založiť občianske rádiové služby v kmitočtovom rozsahu 460 až 470MHz.  V roku 1947 vznikol dokument „Dokket 6651“, kde boli zverejnené prvé pravidlá CB. Prvá koncesná trieda A bola s povoleným príkonom 60W a druhá s príkonom 5W. Približne v rovnakom čase sa začalo využívať pásmo 27HMHz s vlnovou diaľkou 11 metrov, zvané jedenásťmetrové pásmo. Je známe na celom svete ako pásmo CB.

Spočiatku toto pásmo nebolo určené pre hovorené vysielanie, ale pre použitie medicínske, krátkovlnná terapia. Je známe, že elektromagnetické vlny nižších kmitočtov prechádzajú nerušene ľudským telom a nespôsobujú tým žiadny tepelný efekt. Vzrastajúci kmitočet zvyšuje pohlcovanie elektromagnetických vĺn a ich energia sa v ľudskom tele premieňa na teplo. Pre krátkovlnnú terapiu, známu dnes na celom svete, bolo vyčlenené pásmo 27,1 MHz.

V roku 1958 vznikol „Dokket 11994“ s formulovaním podmienok koncesnej triedy D, podľa ktorej sa dnes riadi prevádzka CB v USA. Predtým zaviedli triedu C na diaľkové ovládanie modelov v pásme 27MHz.

V roku 1959 sa elektronický časopis začal zaoberať technikou CB a stavbou jednoduchých CB prístrojov a záujem o CB stúpol zo 6 tisíc žiadostí v roku 1959 na 1 a pol milióna v roku 1977. 

 

Základy o CB rádiostaniciach - parametre 

Prvým základom CB rádiostanice je volič kanála, regulátor šumu a hlasitosti, ktorým sa rádiostanica zapína a vypína a vysielacie tlačidlo.

Channel Selector – volič kanálov

U niektorých rádiostaníc je volič kanálov zabudovaný v mikrofóne (Allamat 296), čo uľahčuje mobilom bezproblémovú komunikáciu v tom zmysle, že ovládajú tlačidlo pre vysielanie, volič kanálov a mikrofón jednou rukou a to je pre užívateľov veľká výhoda. Dnes máme volič kanálov s digitálnym ukazovateľom nastaveného kanála a pri každom zvolenom kanáli nám zasvieti číselný údaj na displeji, takže i za tmy vidíme číslice.

Volume Control - On/Off 

Regulátor hlasitosti a zapínacie tlačidlo. Nachádza sa obvykle na prednej doske rádiostanice a slúži nám na zapínanie, vypínanie a reguláciu hlasitosti.

Squech- regulátor šumu

Podľa sily signálu a pomeru sily šumu sa nastavuje regulátor šumu. Regulátor šumu ale má za následok zníženie citlivosti rádiostanice.

Push-to Talk – vysiel. tlačidlo

Keď stlačíme tlačidlo, prepojí sa prístroj z príjmu na vysielanie, takže vysielacie tlačidlo uvádza do chodu vysielač. Obvykle je v kryte mikrofónu a obsluhujeme ho tou rukou, ktorou mikrofón držíme.

Memory – tlačidlo pamäte

Tlačidlo pamäte nie je u všetkých rádiostaníc tak, ako aj ďalšie informácie, ktoré uvádzame v tomto príspevku. Pomocou tlačidla pamäte môžu byť vyvolené kanále uložené do pamäte, aby sme ich mohli kedykoľvek vyvolať, keď to potrebujeme.

ANL - Automatic Noise Limiter, automatické obmedzenie šumu

Regulátor na automatické obmedzenie šumu. Keď je zapnutý je šum silnejší, ale  zvyšuje sa citlivosť prijímača.

Delta Tune, regulátor pre jemné ladenie

Túto funkciu má iba málo CB rádiostaníc. Vylepšuje sa ním kvalita tónu prijímaného signálu alebo sa dá zlepšiť interferencia susedných kanálov.

S/RF- meter, ukazovateľ S a R hodnoty

Je u mnohých rádiostaníc a má dve funkcie. Keď vysielame ukazuje nám modulovaný vf signál (RF hodnotu) a pokiaľ máme rádiostanicu naladenú na príjem, vidíme prijímaný signál. U niektorých rádiostaníc ukazuje aj SWR hodnotu.

Modulation Lamp, ukazovateľ modulácie

Je to ukazovateľ, ktorý nám oznamuje, že rádiostanica je vo vysielacom nastavení. Je to malá lampička, ktorá nám oznamuje tieto uvedené informácie.

RF-Gain, regulátor vysokofrekvenčného zisku

Je to element slúžiaci na reguláciu citlivosti prístroja, ale len vtedy má význam, keď je prijímaný signál dosť silný. Vf regulátor taktiež môže odstaviť slabé signály a tým eliminovať rušenie silnými vf signálmi.

SWR-Meter- SWR ukazovateľ

Ukazuje impedančné prispôsobenie medzi anténou a vysielačom. Je to oddelený prístroj a je iba pri rádiostanici. Zabudovaný je iba vo vysokokvalitných prístrojoch. 

 

Základné údaje o vysielači

-výstupný výkon,

-prevádzková frekvencia a napätie,

-vedľajšie vlny a druh modulácie.

CB prístroje môžu mať výstupný výkon 4 watty – FM – a máme ponuku mobilných a pevných staníc. Existuje u nás veľké množstvo rádiostaníc majúcich väčší počet kanálov ako je povolených 50 a vyšší výkon ako povolené 4 watty, ale tieto nie sú povolené TÚ SR. Pevné stanice sú napájané zo siete 230 voltov a mobilné 6- 12 voltovými jednorázovými alebo dobíjateľnými batériami.

FM rádiostanice majú určité prednosti  v porovnaní s AM technikou, hoci sa tieto prednosti nemôžu naplno využiť. Možno to povedať jednoducho. Malý výstupný výkon (4W) a malá šírka pásma (10kHz pre 1 CB kanál) bránia vytvoreniu väčšieho zdvihu, čiže využitiu odchyliek frekvencie počas modulačného procesu, čo sa odzrkadľuje čiastočne nekvalitným príjmom a rozdielmi v dosahu. 

 

Prijímače 

Poznáme rôznu prijímaciu techniku ako napr.: detektorovú, audiónovú, superhet prijímacia technika, ktorá je dodnes jednou z najlepších, špička v prijímacej technike atď. Na citlivosti prijímača – vf- signál - okrem iného závisí i potrebná sila signálu. O pojme citlivosť možno povedať aj inak. Pod týmto pojmom rozumieme vf- signál, ktorý musí byť do prijímača privedený, aby jeho výstupný signál – reč, obraz ap. - vykazoval určitú žiadúcu kvalitu. Citlivosť sa udáva v rôznych jednotkách. Nás zaujíma jednotka rádiotelefón, mikrovolt- µV.

Prečo?

Lebo napríklad citlivosť 0,5 µV pri pomere signál/šum na výstupe 25dB znamená, že na výstupe prijímača sa objaví užitočný signál s pomerom signál/šum vo výške 25dB, keď máme vysielačku napájanú vf signálom 0,5 µV.  

 

Vysielač a anténa 

Informáciou začínajúc a anténou končiac, to je bezdrôtový prenos.

Prijímač signály spracuje pomocou zosilnenia, aby na výstupe získal signály - je reč, hudba atď. – ako konečný produkt bezdrôtového prenosu informácií. Tak sa stáva anténa spojovacím článkom medzi vysielačom a priestorom, v ktorom sa deje šírenie elektromagnetických vĺn ( vysielacia anténa.) K tomu je anténa spojovacím článkom medzi vysielačom voľným priestorom a prijímačom (prijímacia anténa) V prípade vysielania je anténa článok meniaci vysokofrekvenčné vlny na elektromagnetické vlny (prípad vysielania) a elektromagnetické vlny na vysokofrekvenčné vlny (prípad príjmu). Keď je bezchybná prevádzka antény, máme úspech a kvalitu vysielania i posluchu, čo predstavuje dobrý vysielací výkon, dobrá modulácia a p. a samozrejme ku tomu aj dobrý prijímač s vysokou citlivosťou.

Anténa je a aj zostane naďalej ako najdôležitejší článok bezdrôtového prenosu. Práve od jej bezchybného prenosu závisí úspech prenosu správ a preto je dôležitý výber antény pre rôzne polohy, stanovištia. Inú anténu treba do nížinatej oblasti a inú do členitého horského terénu. Existujú všesmerové, kruhové antény, vysielajúce do všetkých smerov rovnako a tie nás aj zaujímajú, sú pre CB pásmo a potom máme antény smerové, vysielajúce a prijímajúce silnejšie v určitom smere ako v iných smeroch. Ako iste viete, televízne antény sú smerové antény avšak rozhlasové antény pre krátke a stredné vlny sú kruhové, všesmerové antény. Keď sa pozrieme na strechy domov, vidno ich často ako tyč na špičke spoločných antén činžiakov.  

                   Anténa ktorou pracujem v pásme CB-27 MHz  viac ako 10 rokov

 Technické parametre antény

Moje denné pracovné monštrum

  

"Desatoro" cébečkára 

Uvedené desatoro je doporučením pre tých užívateľov, ktorí chcú nadväzovať spojenia na CB pásme spôsobom rádioamatérskej komunikácie. Desatoro doporučení platí aj pre ostatných užívateľov občianskeho pásma.

1. Pred začatím vysielania si najskôr preštudujte Všeobecné povolenie, ktoré dostanete u každého predajcu CB rádiotechniky na Slovensku a premyslite si, o čom chcete hovoriť a s kým.

2. Ak chcete začať vysielať, zistite či je kanál voľný. Zisťovanie sa obyčajne robí odposluchom, prípadne otázkou: „Je kanál voľný?“ Takto predídete nechcenému rušeniu už prebiehajúceho spojenia.

3. Pri volaní výzvy určenej všetkým CB staniciam na kanáli používame frázu: „Všeobecná výzva na kanáli, na príjme je stanica ...“ poviete buď svoj volací znak – volačku, buď uvediete svoje QTH - miesto odkiaľ vysielate alebo poviete názov expedície, pokiaľ sa nachádzate na kopci mimo bydliska.

4. Pri volaní konkrétnej stanice uvádzajte najskôr volací znak volanej stanice a až potom vlastný volací znak. Je iba dobré, ak zopakujete volací znak protistanice dva krát, kvôli zrozumiteľnosti a svoju volačku jeden krát)

5. Pri nadväzovaní spojenia sa vymieňajú základné údaje: meno (QRA), miesto (QTH) mesto obec odkiaľ stanica vysiela a report (R/S).

6. Report je subjektívne hodnotenie príjmu stanice. Pri tomto hodnotení sa používa systém R/S (Rádio/Signál).

7. Do prebiehajúceho spojenia sa vstupuje slovom „Break“ foneticky: „brejk.“

8. Nezabúdajte, že žiadny kanál nie je nikomu pridelený, to znamená, že ho môžu používať všetci. Takže kanál si nemôžete „kúpiť“ a privlastniť si ho, vyhlásiť ho za svoj (ako sa snaží niekto tvrdiť, že kanál je jeho, lebo „on na ňom sedí od nepamäti“).

9. Kanál č.9 sa doporučuje používať pre núdzové volanie.

10. Slušnosť na CB pásme nech je pre vás pravidlom ako i dodržovanie platného Všeobecného povolenie TÚSR. 

 

Info správa september 2009

Systém RST 

Pri každom spojení je potrebné, aby si korešpondujúce stanice vymenili report.

Report je vlastne ohodnotenie signálu stanice s ktorou komunikujete, pričom sa hodnotí čitateľnosť, sila a pri telegrafickom spojení aj tón.

R - čitateľnosť ( z angl. readability )

1 - úplne nečitateľné

2 - občas čitateľné

3 - obtiažne čitateľné

4 - čitateľné

5 - dokonale čitateľné

S - sila ( z angl. strength )

1 - signál na hranici čitateľnosti

2 - veľmi slabý signál

3 - slabý signál

4 - prijateľný signál

5 - takmer dobrý signál

6 - dobrý signál

7 - stredne silný signál

8 - silný signál

9 - mimoriadne silný signál

T - tón ( z angl. tone )

1 - mimoriadne hrubý, syčivý tón

2 - hrubý tón striedavého prúdu

3 - hrubý tón s veľmi slabým záznejom

4 - hrubý tón so stredným záznejom

5 - pomerne hrubý tón so silnou moduláciou striedavým prúdom

6 - tón s moduláciou striedavým prúdom

7 - skoro čistý tón s nádychom striedavej zložky

8 - čistý tón s nepatrným náznakom striedavej zložky

9 - najčistejší tón

PREFIXY

Čo je "Prefix, district, sufix"

Rádioamatérska značka sa skladá z troch častí:

napr.: OM  5  KEF

OM  -  je  prefix celosvetovo uznaný pre Slovensko

 5   -  je  district podľa okresov / alebo iných rozdelení /

KEF  -  je  sufix , môže byť   1   -   3 písmenkový, identifikuje presnejšie majiteľa značky.

Poznámka: Prefixy všetkých štátov a krajín sú uvádzané v  D XCC zozname.

 

Rozdelenie prefixov na Slovensku

Podľa nového rozdelenia sú OM prefixi rozdelené podľa okresov  nasledovne : 

                            OM1  -  Bratislava - mesto

                            OM2  -  Bratislava vidiek, SE, TT, DS, GA

                            OM3  -  doteraz platné značky

                            OM4  -  TN, PD, PX

                            OM5  -  NR, NZ, KN, TO, LV

                            OM6  -  ZA, CA, MT, DK, LM

                            OM7  -  BB, ZV, ZH, VK, LC

                            OM8  -  KE, PP, SL, SN, RV, RS

                            OM9  -  príležitostné a zvláštne značky - cudzinci

                           OMO/  -  PO, BJ, SK, HN, MI, TV, VV + prevádzače

                                                                                                   

 

Z O Z N A M   D I V Í Z I Í

 

Čo má vedieť každý " CÍBIČKÁR"

Najpoužívanejšie kódy:

CQ     - výzva všetkým

 DX     - diaľkové spojenie

 RX     - príjimač

 OK    - všetko v poriadku

QRM - rušenie inými stanicami

QRN  - atmosferické rušenie

 QRT  - končím vysielanie

 QRB  - vzdialenosť medzi nami je

 QTH  - moje stanovište je

 QRV  - som pripravený

 QRZ ? - kto ma volá ?

 QSY  - mením frekvenciu-kmitočet

 QTR  - presný čas je

 CUAGN - opäť dopočutia - znovu do videnia

 CONTEST - závod , súťaž

 QSL  - písomné potvrdenie spojenia ( qsl lístkom )

 QSO  - obojstranné spojenie

55      - mnoho úspechov

73      - pozdravujem Ťa

88      - bozkávam Ťa

99      - odíď - strať sa  !!

"Občianske rádiostanice môžu pracovať na frekvenciách v  pásme CB 26.965 - 27.405 MHz a 26.855 - 26.955 MHz. Na prenos digitálnych údajov sú určené kanály č. 24, 25, 76 a 77. Na prevádzku opakovača sú určené kanály č. 3, 15 a 33. Kanál č.1 sa doporučuje využívať ako zvolávací kanál a kanál č. 9 je vyhradený na prenos informácií so zvláštnou dôležitosťou ( tiesňové volania, oznámenia trestných činov a pod) Pri prenose digitálnych údajov sa na označenie vysielania použije postupnosť v tvare SKAXXX, kde SK je označenie Slovenskej republiky. A je číslo určujúce miesto trvalého pobytu ( fyzická osoba ) alebo sídla ( právnická osoba ) prevádzkovateľ rádiostanice podľa krajov" :

1 - Bratislavsky

2 - Trnavsky

3 - Nitriansky

4 - Trenčiansky

5 - Bánskobystricky

6 - Žilinsky

7 - Košicky

8 - Prešovsky

XXX  je vlastná identifikácia značka prevádzkovateľa, odporúča sa použíť skratka jeho mena alebo priezviska.

 

Rozdelenie frekvenčných / kmitočtových / pásiem:

- krátke vlny ( KV)

1,81   -   2,00    MHz    pásmo   160 m ,  8,068   -   18,168   MHz   pásmo   17 m

3,50   -   3,80   MHz    pásmo     80 m  ,  21,00   -   21,45     MHz   pásmo   15 m

7,00  -   7,10   MHz     pásmo     40 m ,   24,89   -   24,93     MHz   pásmo   12 m

10,10 -  10,15 MHz     pásmo     30 m ,       27     -       27     MHz   pásmo   11 m

14,00 -  14,35  MHz    pásmo     20 m ,   28,00   -   29,70    MHz   pásmo   10 m ( pozor

na toto pásmo , majú ho i CB stanice a ide i o rádioamatérske pásmo.)

- veľmi krátke vlny ( VKV ) 

144   -   146   MHz  pásmo   2 m

432   -   440   MHz  pásmo  70 cm

atď. až do 241   248  GHz

446,00625    -    446,09375   MHz    pásmo  PMR

HLÁSKOVACIA TABUĽKA 

ABC:

NAŠA:

MEDZINÁRODNÁ:

VÝSLOVNOSŤ:

A

ADAM

ALFA

ALFA

B

BOŽENA

BRAVO

BRAVO

C

CYRIL

CHARLIE

ČÁRLI

D

DÁVID

DELTA

DELTA

E

EMIL

ECHO

EKO

F

FRANTIŠEK

FOXTROT

FOXTROT

G

GUSTÁV

GOLF

GOLF

H

HELENA

HOTEL

HOTEL

I

IVAN

INDIA

INDIA

J

JAROSLAV

JULIET

DŽULIET

K

KAROL

KILO

KILO

L

LADISLAV

LIMA

LIMA

M

MARTIN

MIKE

MAJK

N

NORBERT

NOVEMBER

NOVEMBER

O

OTAKAR (OTO)

OSCAR

OSKAR

P

PETER

PAPA

PAPA

Q

QUIDO

QUEBEC

KEBEK

R

RUDOLF

ROMEO

ROMEO

S

SIMONA

SIERRA

SIERA

T

TOMÁŠ

TANGO

TANGO

U

URBAN

UNIFORM

JUNIFORM

V

VÁCLAV

VICTOR

VIKTOR

W

WILIAM, DVOJVÉ

WHISKEY

WISKI

X

XAVER

X-REY

EKS-REJ

Y

YPSILON

YANKEY

JENKI

Z

ZUZANA

ZULU

ZULU

Č

ČAJKA

CH

CHRUDIM

Ř

ŘEHOŘ

Š

ŠÁRKA

Ž

ŽANETA

             

 

Akcia " Let mušky Babky Kosačky"

Obdržané za účasť expedíciou "Liptov Veterná Poruba"

Obdržané v rámci akcie za rok 2009

 

Expedícia Nordkapp a ich

CB-rádio spojenia dňa 17.8.2008

s Finska - Lahti 

 

.


Název expedice

 exp. Nordkapp

QTH - místo vysílání

 nr. Lahti

Lokátor stanoviště

 KP31HK

Nadmořská výška

 

Datum a čas začátku expedice

 10:53 17/8/2008

Datum a čas ukončení

 14:53 17/8/2008

Volačky operátorů

 

Volačky zapisovatelů

 

TRX - radiostanice

 

Anténa

 

Druh vysílání

 

Rozsah použitých  frekvencí

 

Poznámka

 

Počet uskutečněných spojení

 159 spojení

Celkem km

 233230 km

Průměr

 1466.86 km / 1 spoj.

Počítadlo přístupů tohoto deníku

 0 shlédnutí


poř

čas

RV

Volačka

RP

Lokátor

km

1

[17.8.2008] 10:53:17

 

Karina Hrušovany U Brna

 

JN89HA

1515

2

[17.8.2008] 10:53:24

 

Čert Liberec Cl-34

 

JO70MS

1381

3

[17.8.2008] 10:53:31

 

Šimon Česká Lípa Cl-46

 

JO70GQ

1405

4

[17.8.2008] 10:53:38

 

Sigma Vinohrady Praha

 

JO70FB

1470

5

[17.8.2008] 10:53:44

 

Lotynka Děčín

 

JO70BS

1411

6

[17.8.2008] 10:53:50

 

Čáp Studánka

 

JO70GV

1385

7

[17.8.2008] 10:53:56

 

Vincent Třebíč

 

JN79WF

1513

8

[17.8.2008] 10:54:35

 

Vorel Stupno Cl-45

 

JN69ST

1524

9

[17.8.2008] 10:55:15

 

Indián Jílové U Děčína Cl-60

 

JO70BS

1411

10

[17.8.2008] 10:56:50

 

Brit-1 Brno /p Polom _1070m

 

JN99KD

1449

11

[17.8.2008] 10:57:02

 

Kapučíno Lovosice

 

JO70AM

1438

12

[17.8.2008] 10:58:19

 

Jindra Vyškov

 

JN89LG

1480

13

[17.8.2008] 10:59:09

 

Borek Liberec

 

JO70MS

1381

14

[17.8.2008] 11:00:50

 

Bob Manušice

 

JO70GR

1401

15

[17.8.2008] 11:01:44

 

Linda Klášterec Nad Ohří

 

JO60OJ

1478

16

[17.8.2008] 11:02:11

 

Exp. Doupovští Vlci/p Pod Dubovým Vrchem Doupov

 

JO60OH

1486

17

[17.8.2008] 11:02:31

 

Delta Rumburk

 

JO70GX

1377

18

[17.8.2008] 11:02:56

 

Kamil Tučapy

 

JN79JH

1535

19

[17.8.2008] 11:03:40

 

Petr Opatov Praha Cl-70/p. Tři Dvory

 

JO70PA

1449

20

[17.8.2008] 11:04:47

 

Zebra Rumburk

 

JO70GW

1381

21

[17.8.2008] 11:05:46

 

Venca Lhota Červená Lhota

 

JN79KF

1541

22

[17.8.2008] 11:06:17

 

Jirka Letovice

 

JN89GN

1461

23

[17.8.2008] 11:07:05

 

Vlasta Záluží Cl-40

 

JO70DL

1434

24

[17.8.2008] 11:13:15

 

Karel Bolevec Plzeň

 

JN69QS

1534

25

[17.8.2008] 11:14:26

 

Faktor Nehvizdy Cl-67

 

JO70ID

1454

26

[17.8.2008] 11:16:00

 

Pavel Rychnov Nad Kněžnou

 

JO80DD

1407

27

[17.8.2008] 11:16:40

 

Oťan Brno Řečkovice

 

JN89HG

1489

28

[17.8.2008] 11:18:28

 

Železný Dědek Litvínov /p Klíny

 

JO60SP

1443

29

[17.8.2008] 11:19:01

 

Franta Hokej Frýdek

 

JN99EQ

1402

30

[17.8.2008] 11:20:01

 

Čáryfuk Tanvald /p Kamenec

 

JO70RQ

1377

31

[17.8.2008] 11:21:08

 

Honza Bynov

 

JO70BS

1411

32

[17.8.2008] 11:22:04

 

Rio Sever Martin

 

JN99LB

1456

33

[17.8.2008] 11:22:21

 

Frenky Břeclav

 

JN88KS

1534

34

[17.8.2008] 11:23:08

 

Vlastík Dolní Lutyně

 

JN99FV

1379

35

[17.8.2008] 11:25:30

 

Pavel Cihelna Chrudim

 

JN79VW

1443

36

[17.8.2008] 11:28:32

 

Franta Domažlice

 

JN69LK

1581

37

[17.8.2008] 11:29:37

 

Tomas Mobil Roudnice/p. Pod Ripem - Rovne

 

JO70DJ

1442

38

[17.8.2008] 11:31:22

 

Kroužek Všeruby

 

JN69LI

1589

39

[17.8.2008] 11:31:37

 

Marcel Slavkov

 

JN88TW

1499

40

[17.8.2008] 11:32:45

 

Jirka Maloměřice Brno /p Orlické Záhoří

 

JO80FG

1390

41

[17.8.2008] 11:33:11

 

Honza Černčice

 

JO60WI

1460

42

[17.8.2008] 11:34:00

 

Oskar Liberec

 

JO70MS

1381

43

[17.8.2008] 11:34:46

 

Vodnář Domažlice

 

JN69LK

1581

44

[17.8.2008] 11:39:03

 

Pepik Domažlice

 

JN69LK

1581

45

[17.8.2008] 11:40:07

 

Pavel Nová Zhoř

 

JN79WI

1500

46

[17.8.2008] 11:45:29

 

Kejchal Žižkov Praha

 

JO70FC

1466

47

[17.8.2008] 11:49:34

 

Jitka Sulejovice

 

JO70AL

1442

48

[17.8.2008] 11:50:53

 

Václav Metuje Nové Město Nad Metují

 

JO80BI

1391

49

[17.8.2008] 11:51:53

 

Vašek Zavadilka Plzeň

 

JN69QS

1534

50

[17.8.2008] 11:52:34

 

Mirek Měrovice

 

JN89OI

1465

51

[17.8.2008] 11:53:21

 

Bohouš Újezd U Černé Hory

 

JN89GI

1482

52

[17.8.2008] 11:54:37

 

Dědek Boban Vápenná

 

JO80NG

1372

53

[17.8.2008] 11:55:47

 

Maceška Jiříkov Filipov

 

JO70HX

1374

54

[17.8.2008] 11:56:28

 

Strejda Plzeň

 

JN69QR

1538

55

[17.8.2008] 11:57:02

 

Pepa Těrlicko

 

JN99FS

1392

56

[17.8.2008] 11:59:57

 

Vlasta Rožmitál Pod Třemšínem

 

JN69WO

1534

57

[17.8.2008] 12:02:37

 

Renata Nučice

 

JO70CA

1482

58

[17.8.2008] 12:03:43

 

Honza Sosnová Cl-1

 

JO70GP

1410

59

[17.8.2008] 12:04:51

 

Soptík Háje Praha

 

JO70GA

1472

60

[17.8.2008] 12:06:07

 

Pták Předměřák Předměřice Nad Labem

 

JO70VG

1409

61

[17.8.2008] 12:08:43

 

Jirka Ostrava Poruba

 

JN99CU

1389

62

[17.8.2008] 12:09:51

 

Vašek Tlučná

 

JN69OR

1544

63

[17.8.2008] 12:10:50

 

Lucifer Mělník Cl-66

 

JO70FI

1441

64

[17.8.2008] 12:13:29

 

Jogurt Plzen/p Vstiš

 

JN69PP

1549

65

[17.8.2008] 12:14:46

 

Martin Mosty

 

JN99JN

1406

66

[17.8.2008] 12:15:32

 

Standa Králíky

 

JO80JB

1402

67

[17.8.2008] 12:16:37

 

Míra Liberec

 

JO70MS

1381

68

[17.8.2008] 12:20:31

 

Jirka Zátiší Horní Lhota

 

JN99AU

1393

69

[17.8.2008] 12:21:14

 

Jirka Křivina Křivice

 

JO80BE

1408

70

[17.8.2008] 12:21:57

 

Milda Lesná Cl-53

 

JN78WV

1547

71

[17.8.2008] 12:23:08

 

Jarda Kuželka Maršovice

 

JO70OQ

1384

72

[17.8.2008] 12:23:28

 

Jarda Moravany

 

JO70XA

1430

73

[17.8.2008] 12:24:10

 

Šerlok Hejnice

 

JO70OV

1364

74

[17.8.2008] 12:25:52

 

Jirka Měřín

 

JN79WJ

1496

75

[17.8.2008] 12:27:07

 

Petr Kařez

 

JN69VT

1516

76

[17.8.2008] 12:27:33

 

Ruda Velké Meziříčí

 

JN89AI

1496

77

[17.8.2008] 12:27:55

 

Mirek Jabloňov

 

JN89BH

1498

78

[17.8.2008] 12:28:55

 

Tygr Mutěnice

 

JN88MV

1517

79

[17.8.2008] 12:30:42

 

Petr Lužiny Praha /p Klimětice

 

JN79GQ

1505

80

[17.8.2008] 12:32:00

 

Olga Slavkov

 

JN88TW

1499

81

[17.8.2008] 12:35:30

 

Petr Merin/m. Praha

 

JO70HA

1469

82

[17.8.2008] 12:37:09

 

Pavel Podhájí Stará Bělá

 

JN99CS

1397

83

[17.8.2008] 12:39:31

 

Jirka Blansko

 

JN89HI

1480

84

[17.8.2008] 12:40:18

 

Rybář Roudnice Nad Labem

 

JO70CK

1441

85

[17.8.2008] 12:42:03

 

Milan Bělá Pod Bezdězem

 

JO70JM

1414

86

[17.8.2008] 12:42:50

 

Jarda Chlumčany Cl-55

 

JN69PP

1549

87

[17.8.2008] 12:44:18

 

Jirka Olbramovice

 

JN79HQ

1503

88

[17.8.2008] 12:45:43

 

Audion Prostějov

 

JN89NL

1454

89

[17.8.2008] 12:46:47

 

Dodo Levice

 

JN98HF

1552

90

[17.8.2008] 12:48:45

 

Mates Fm

 

JN99EQ

1402

91

[17.8.2008] 12:49:26

 

Fanda Benešov

 

JN79IS

1492

92

[17.8.2008] 12:52:15

 

Čárlí Rozhledna Praha

 

JO70EB

1473

93

[17.8.2008] 12:53:34

 

Jirka Nučice

 

JO70CA

1482

94

[17.8.2008] 12:55:01

 

Jarda Přestavlky

 

JN69OO

1556

95

[17.8.2008] 12:57:21

 

Martin Zlín Vršava

 

JN89UF

1466

96

[17.8.2008] 12:58:53

 

Josef Mototechna Karviná

 

JN99GU

1381

97

[17.8.2008] 12:59:42

 

Jiřina Písnice Praha

 

JN79FX

1479

98

[17.8.2008] 13:02:09

 

Milan-110 Čehovice

 

JN89OK

1456

99

[17.8.2008] 13:03:58

 

Exp. Gambrinus/p. Týnec

 

JN69PI

1578

100

[17.8.2008] 13:04:38

 

Jarda Pekárna Havířov

 

JN99FS

1392

101

[17.8.2008] 13:06:06

 

Miky Tlumačov

 

JN89SG

1466

102

[17.8.2008] 13:06:44

 

Helmut Hať

 

JN99DW

1378

103

[17.8.2008] 13:07:49

 

Myšák Lišice

 

JO70QE

1430

104

[17.8.2008] 13:08:46

 

Ota Lnáře

 

JN69VL

1549

105

[17.8.2008] 13:09:02

 

Rosťa Trávníky Vsetín

 

JN89XI

1447

106

[17.8.2008] 13:16:38

 

Bob Rokycany

 

JN69TR

1530

107

[17.8.2008] 13:20:50

 

Zdeněk Zetor Brno Líšeň

 

JN89IE

1495

108

[17.8.2008] 13:22:02

 

Baron Jindřichův Hradec

 

JN79MD

1545

109

[17.8.2008] 13:30:02

 

Láďa Plasy

 

JN69QW

1518

110

[17.8.2008] 13:31:29

 

Strašák Strašice

 

JN69VR

1525

111

[17.8.2008] 13:32:38

 

Kalimero Blansko

 

JN89HI

1480

112

[17.8.2008] 13:34:21

 

Lumír Místek

 

JN99EQ

1402

113

[17.8.2008] 13:36:01

 

Exp. Kaktus /m Křížový Vrch _485m

 

JN69OO

1556

114

[17.8.2008] 13:37:15

 

Šimon Česká Lípa Cl-46 /m. Česká Lípa

 

JO70GQ

1405

115

[17.8.2008] 13:37:50

 

Kuba Šumná Cl-54

 

JN78WW

1543

116

[17.8.2008] 13:38:30

 

Dejda-10 Praha Cl-41

 

JO70GB

1468

117

[17.8.2008] 13:40:49

 

Mirek Veselí Nad Lužnicí

 

JN79IE

1551

118

[17.8.2008] 13:41:37

 

Janko Palúdzka Liptovský Mikuláš

 

JN99TC

1439

119

[17.8.2008] 13:43:05

 

Karel Chotěšov

 

JN69OP

1552

120

[17.8.2008] 13:43:31

 

Zdeněk Lukov

 

JO70AI

1455

121

[17.8.2008] 13:44:34

 

Rosta Vsetín

 

JN89XH

1451

122

[17.8.2008] 13:45:03

 

Jana Litomyšl

 

JN89DV

1433

123

[17.8.2008] 13:45:23

 

Sambády Nový Bor

 

JO70GS

1397

124

[17.8.2008] 13:46:26

 

Luboš Veliny

 

JO80AB

1423

125

[17.8.2008] 13:47:37

 

Jarda Mirošov

 

JN69TQ

1534

126

[17.8.2008] 13:48:17

 

Bohouš Žihle

 

JO60QB

1505

127

[17.8.2008] 13:52:36

 

Mirek Soběslav

 

JN79IG

1542

128

[17.8.2008] 13:54:31

 

Honza /m Polička

 

JN89DR

1450

129

[17.8.2008] 13:56:22

 

Bohouš Česká Lípa/p Rozhledna Špičák _459m

 

JO70GQ

1405

130

[17.8.2008] 13:58:18

 

Luk Královské Poříčí

 

JO60HE

1519

131

[17.8.2008] 13:59:50

 

Exp. Doupovští Vlci /p Pod Dubovým Vrchem Doupov

 

JO60OH

1486

132

[17.8.2008] 14:01:52

 

Franta Veverské Knínice

 

JN89EF

1499

133

[17.8.2008] 14:03:45

 

Martin Těptín

 

JN79GV

1484

134

[17.8.2008] 14:04:14

 

Lišák Ejpovice

 

JN69SR

1533

135

[17.8.2008] 14:06:41

 

Láďa Vinohrady Praha

 

JO70FB

1470

136

[17.8.2008] 14:07:27

 

Bohouš Jindřiš

 

JN79MD

1545

137

[17.8.2008] 14:09:02

 

Pepík Žihle

 

JO60QB

1505

138

[17.8.2008] 14:09:50

 

Mirek-29 Malín Nový Malín

 

JN89MW

1409

139

[17.8.2008] 14:12:07

 

Lojza Chotěboř

 

JN79UR

1466

140

[17.8.2008] 14:13:32

 

Franta-302 Bludov

 

JN89LW

1411

141

[17.8.2008] 14:15:02

 

Zdeněk Brno- Vinohrady

 

JN89HE

1497

142

[17.8.2008] 14:15:30

 

Buldok Rokycany

 

JN69TR

1530

143

[17.8.2008] 14:16:39

 

Astra Žádovice

 

JN89OA

1500

144

[17.8.2008] 14:16:57

 

Čárly Blažejov/m. Kaproun

 

JN79OB

1549

145

[17.8.2008] 14:17:55

 

Apollo Radotín

 

JN79EX

1481

146

[17.8.2008] 14:18:55

 

Dolfa Radotín

 

JN79EX

1481

147

[17.8.2008] 14:19:37

 

Láďa Holoubkov

 

JN69US

1523

148

[17.8.2008] 14:22:20

 

Alfa Alojzov

 

JN89KX

1409

149

[17.8.2008] 14:23:04

 

Pepa Vysoké

 

JN79XN

1476

150

[17.8.2008] 14:25:20

 

Láda Brno /m Vyškov

 

JN89LG

1480

151

[17.8.2008] 14:27:47

 

Anděl Praha Vyšehrad

 

JO70FB

1470

152

[17.8.2008] 14:28:29

 

Sojka Jílové U Děčína

 

JO70BS

1411

153

[17.8.2008] 14:31:57

 

Franta Radotín

 

JN79EX

1481

154

[17.8.2008] 14:32:24

 

Oskar Radotín

 

JN79EX

1481

155

[17.8.2008] 14:35:16

 

Hanka Strašnice Praha

 

JO70FB

1470

156

[17.8.2008] 14:40:15

 

Šerlok Hejnice/m. Hejnice

 

JO70OV

1364

157

[17.8.2008] 14:41:21

 

Petr Ceske Budejovice/p. Jindřichův Hradec

 

JN79MD

1545

158

[17.8.2008] 14:42:20

 

Jirka Jizerka Praha

 

JO70FB

1470

159

[17.8.2008] 14:53:04

 

Jarda Moravičany

 

JN89LS

1428

 

 

Predajcovia rádiostaníc

 

K+K  Nové Mesto nad Váhom

Predajňa RÁDIA AWAS NITRA: AWAS

 

Predajňa HANDLOVÁ:

ALLAMAT - C.B. ONE, s.r.o. - Allamat Handlova

ELIX-Comet Slovakia

Point electronics

   Allamat Czech

 

 ALLAMAT ELECTRONIC,s.r.o. PRAHA:

 http://www.allamat.cz

ELIX spol. s r.o. Praha 8:

 http://www.elix.cz/

PRESIDENT electronics Ostrava:

http://www.welcome.to/president.cz

 Firemná stránka predajcu: Michal2 Brno

Informácie sú prevzaté z www stránky: http://www.cbrsk.php5.sk

  

Anežka Vražbová , osobnosť Slovenského CB pásma 27 MHz, vydavateľka mesačníka časopisu "JÚNOŠÍK“, prezidentka  CB FAN Rádioklubu Slovakia Kosačka s volacím znakom „Osembabka Kosačka“ a moja priateľka.

                                                       

                              Členovia CB klubu Levíce rok 1999.

                Sediaca z ľavá druhá je Anežka Vražbová, volačkou Kosačka

Delta Nové Mesto n Váhom, môj veľký priateľ, ale predovšetkým osobnosť v odbore rádioamatérskej a CB-27 MHz činnosti. Zvlášť špecialista v oblasti antén a ich využitia.

Časť antén na expedícii v oblasti Podbanska roku 2007

Technická výbava na expedícií

S priateľom Edom - Delta Nové Mesto n/ Váhom

Priatelia v kompletnej zostave i zo psom Agarom v oblasti Podbanska

Dlhoročný priateľ a aktívný člen SCBR-klubu. Na pásme CB- 27 MHz  pracuje pod volačkou Fero Bratislava - SK- 563.  Som s ním v kontakte viac ako 10 rokov.Pôsobí v oblasti Bratislavy a je takmer denne na pásme , najmä na CH-33 -  27335 MHz, kde pracuje Slovenský opakovač.

Priateľ Rasťo Hrdovo člen CB 27 MHz pásma.

Najlepší hubár akého poznám z oblasti Podbanska

Hríb dubový

Priateľ pán Viktor Šiculiak, patrí medzi najstarších CB-čkárov z oblasti Horného Liptova. Napriek jeho veku je stále aktívný na CB - pásme a pracuje pod volačkou Viktor Liptovský Hrádok. Najčastejšie môžte s ním naviazať rádiové spojenie na CH-14 , - 27,125 MHz.

Priateľ Ing. Štefan Marušák, rádioamatér OM1 AWA a účastník CB- 27 MHz pásma s  volačkou Števo Bratislava

Dominik Ružomberok, priateľ a dlhoročný aktívný člen SCBR v oblasti Liptova

Elix Prešov dlhoročný priateľ z CB-27 MHz pásma, všestranne aktívny, profesionálny potápač, paraglajdingár ( používa farebný padák ), rybár, lyžiar, folklórista-hraje i spieva fajn chlap.

 

Stretnutie členov SCBR-klubu a fandov CB-27 MHz pásma na Donovaloch v roku 2003

Súhrnná časť účastníkov zo stretnutia

Účastníci z Liptova a Popradu

Janko3 Liptovský Mikuláš a Martin B.B. SK-001

V popredí Števo Zvolen

Ja a Cyro Zvolen

Stretnutie na Donovaloch v roku 2006

Stretnutie REMATA - 2008

Celoslovenské CB  stretnutie členov ako aj milovníkov a priateľov vysielania na akýchkoľvek pásmach v dňoch od 18. až 19.apríla 2008.

Niekoľko záberov zo stretnutia  dňa 19.4.2008

Záujem o techniku i odpočinok

Stretnutie priateľov

Parkovanie aut

Pred jednaním, príjemná debata účastníkov

V červenom športovom oblečení p. Smrečok Liptovský Mikuláš

Ponuka rádiotechniky

Počasie neprialo účastníkom

Časť účastníkov na stretnutí: Dodo Levice, Martin Pukanec, Jozef Kamenec, Mustang Prievidza

Dodo Levice a z prava Rio Sever

Fero Bratislava, Lúč Lúčnica, Mustang Prievidza, AXO Štiavnica, a Števo Zvolen

Autor snímkov: Emil Ružomberok

a Rasťo Hrdovo

J

Č

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster:  cezmin@azet.sk  ;  http://www.cezmin.land.ru