wz

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Vysielač na Chopku

HOLUB OLYMPIONIK

Z LIPTOVA

 .

SCBR a moje začiatky

Členom SCBR som sa stal k 30.11.1995, kedy mi bola pridelená klubový znak 330-SK – 238 s volačkou Janko Palúdzka – Liptovský Mikuláš. (pôvodne Janko Liptovský Mikuláš), čo som na doporučenie cébečkára Twingo Liptovský Mikuláš, zmenil z dôvodov už viacerých Jánov v tejto oblasti). Členom SCBR som zostal doposiaľ napriek tomu, že nie vždy som spokojný s úrovňou práce riadiaceho kolektívu tejto ušľachtilej organizácie. Zrejme chýba i užšia spolupráca „Regionálnych CB klubov“ a SCBR. (?)

V týchto mojich počiatkoch som sa predovšetkým zameriaval na vlastnú techniku vysielacej aparatúry, antén a mnoho ďalších iných poznaní o CB praktikách v konkrétnej práci. Podstatne na úseku CB sa v tomto čase pracovalo lepšie, vzťah jeden k druhému bol kultivovaný, o pomoc nebola núdza. V priebehu dvoch rokov od môjho vstupu vzrástla evidencia členov v SCBR na približne cca 600 evidovaných členov, čo samo osebe potvrdzuje úroveň vtedajšej dobrej práce organizácie SCBR a jej členskej základne. Na stretnutiach prevládala dobrá organizačná pripravenosť a k tomu bola i adekvátna účasť. Zvlášť som kvitoval úzku spoluprácu s Českou organizáciou CB a najmä dnes už nebohého Milana 42. Niektoré podujatia sa organizovali spoločne čo i v tomto období sa udržuje a som toho názoru, že sa niektoré vzťahy zlepšili. Veľký podiel na tejto spolupráci má i šefredaktorka časopisu Junošík „Babka Kosačka“, zakladateľka „CB Fan Rádioklubu Slovakia“. Svojím prístupom i aktívnym postojom k jednotlivým CB klubom a najmä vydávaním mesačníka časopisu Júnošik prispela a stále prispieva k zdravému prístupu i koordinácií a najmä o informovanosti členov i nečlenov, teda všetkých záujemcov o činnosti CB klubov i jednotlivcov na Slovensku i v Čechách. Za jej doterajšiu činnost jej patrí nie len moja, ale všetkých členov i fandov CB pásma úcta a veľké poďakovanie.

V samotnom Liptovskom Mikuláši nedošlo doposiaľ k založeniu CB klubu. V záujme jeho založenia bolo uskutočnených niekoľko stretnutí, daných návrhov i pokusov, zatiaľ bezúspešne. Niekoľko rokov dozadu nepísanou dohodou bolo, že nás zastupoval Janko 3 Liptovský Mikuláš, ktorý prenášal i koordinoval a teda navonok vo vzťahu k verejnosti a CB klubov Slovenska zastupoval cébečkárov i záujemcov Liptova o CB pásmo na zasadnutiach jednotlivých klubov i SCBR. Bol tiež zvolený za viceprezidenta SCBR.

Činnost na pásme 27 MHz sa prostredníctvom rádiostaníc zabezpečuje individuálne, treba ale priznať, že i v tomto období sa sem tam vytvárajú ojedinelé skupinky, tzv. „kolečká“, kedy sa život na pásme obnovuje a prináša mnoho pekných odborných, účelových i zábavných chvíľ. Za posledné obdobie tohto roka sa najviac na CB pásme pracuje na Ch- 3, 26,985 MHz, kde pracuje opakovač z Chopku- Nízke Tatry (2.023 m.n.m). Tento opakovač novej generácie zriadil na vlastné náklady Ivan volačkou „Krepáň Demäňová Lipt.Mikuláš“. Keďže v tejto nadmorskej výške platia tvrdé poveternostné podmienky, silnejšie námrazy z častých a silných nárazových vetrov, s jeho udržiavaním i údržbou sú problémy, nehovoriac o finančných nákladoch.

Ivan Krepáň Demänová,

vďaka Ti za túto neľahko vynaloženú prácu i obetu pre nás všetkých, ktorí užívame CB pásmo.

Za posledné obdobie niekoľkých mesiacov môžem menovať najčastejších účastníkov CB pásma z oblasti Liptova:

Janko3 L.M,

Martin LM,

Norbert LM,

Kasper, LM,

Nokia LM,

Viktor Lipt.Hrádok,

Lubo Lipt.Hrádok,

Rasťo Hrdovo,

Laco Pribylina,

Lubo Smrečok - Záp.Tatry,

Krepáň Demäňová LM,

Dominik Ružumberok,

Marian Hubová,

Jožko Železnô,

Vlado Benice.

Menej aktívni:

Pietro Smrečany,

Andrej LM,

Vlado Tvarožná,

Peter Vlkolinec a

Ivan LM.

Emil Ružomberok

Jožo Liskova.

Moje smerovanie v rámci CB. rádia sa postupne zdokonaľovalo, vylepšovalo zakúpením kvalitnej antény i viacerých rádiostaníc. K môjmu  ďalšiemu zdokonaľovaniu v tejto oblasti dopomohol  

môj priateľ DELTA Nové Mesto n/Váhom. 

Jemu vďačím a aj touto formou ďakujem za vynaložené úsilie v ovládaní techniky pre úspešnú prácu na úseku CB prevádzky vôbec, nevynímajúc pre mňa veľmi zaujímavú oblasť „CB Digi prevádzky“. Práve vďaka nemu som zakúpil počítač a tvrdo zapracoval i v tejto oblasti. Prosto moja činnosť sa dostala do vyššej formy  osobných záujmov a výsledky sa  dostavili.

14.12.2000 som získal od SCBR

3. miesto

bronzový

„SLOVAKIA CB DIPLOM" 

za získané QSL spojenia. Pomerne veľa spojení s potvrdenými QSL lístkami som získal zo zahraničia. Práve vďaka priateľovi Deltovi z Nového Mesta n/ Váhom som zahájil, a úspešne, CB Digi prevádzku cez program MMSSTV, ktorému sa doposiaľ úspešne venujem. Tu som mal niekoľko tisíc  rôzných, ale veľmi zaujímavých spojení. Ukážku z časti týchto výsledkov si pozrite na podstránke tohto webu pod názvom: „Digi prevádzka“

Tam je aspoň malá ukážka z veľkého množstva potvrdených spojení.

 

Zo stretnutia CB-čkárov oblasti Lipt.Mikuláša z roku 1998

 

Stručne z histórie vzniku CB

 V roku 1945 na jednom kongrese v USA vznikla myšlienka založiť občianske rádiové služby v kmitočtovom rozsahu 460 až 470MHz.  V roku 1947 vznikol dokument „Dokket 6651“, kde boli zverejnené prvé pravidlá CB. Prvá koncesná trieda A bola s povoleným príkonom 60W a druhá s príkonom 5W. Približne v rovnakom čase sa začalo využívať pásmo 27HMHz s vlnovou diaľkou 11 metrov, zvané jedenásťmetrové pásmo. Je známe na celom svete ako pásmo CB.

Spočiatku toto pásmo nebolo určené pre hovorené vysielanie, ale pre použitie medicínske, krátkovlnná terapia. Je známe, že elektromagnetické vlny nižších kmitočtov prechádzajú nerušene ľudským telom a nespôsobujú tým žiadny tepelný efekt. Vzrastajúci kmitočet zvyšuje pohlcovanie elektromagnetických vĺn a ich energia sa v ľudskom tele premieňa na teplo. Pre krátkovlnnú terapiu, známu dnes na celom svete, bolo vyčlenené pásmo 27,1 MHz.

V roku 1958 vznikol „Dokket 11994“ s formulovaním podmienok koncesnej triedy D, podľa ktorej sa dnes riadi prevádzka CB v USA. Predtým zaviedli triedu C na diaľkové ovládanie modelov v pásme 27MHz.

V roku 1959 sa elektronický časopis začal zaoberať technikou CB a stavbou jednoduchých CB prístrojov a záujem o CB stúpol zo 6 tisíc žiadostí v roku 1959 na 1 a pol milióna v roku 1977. 

 

Základy o CB rádiostaniciach - parametre 

Prvým základom CB rádiostanice je volič kanála, regulátor šumu a hlasitosti, ktorým sa rádiostanica zapína a vypína a vysielacie tlačidlo.

Channel Selector – volič kanálov

U niektorých rádiostaníc je volič kanálov zabudovaný v mikrofóne (Allamat 296), čo uľahčuje mobilom bezproblémovú komunikáciu v tom zmysle, že ovládajú tlačidlo pre vysielanie, volič kanálov a mikrofón jednou rukou a to je pre užívateľov veľká výhoda. Dnes máme volič kanálov s digitálnym ukazovateľom nastaveného kanála a pri každom zvolenom kanáli nám zasvieti číselný údaj na displeji, takže i za tmy vidíme číslice.

Volume Control - On/Off 

Regulátor hlasitosti a zapínacie tlačidlo. Nachádza sa obvykle na prednej doske rádiostanice a slúži nám na zapínanie, vypínanie a reguláciu hlasitosti.

Squech- regulátor šumu

Podľa sily signálu a pomeru sily šumu sa nastavuje regulátor šumu. Regulátor šumu ale má za následok zníženie citlivosti rádiostanice.

Push-to Talk – vysiel. tlačidlo

Keď stlačíme tlačidlo, prepojí sa prístroj z príjmu na vysielanie, takže vysielacie tlačidlo uvádza do chodu vysielač. Obvykle je v kryte mikrofónu a obsluhujeme ho tou rukou, ktorou mikrofón držíme.

Memory – tlačidlo pamäte

Tlačidlo pamäte nie je u všetkých rádiostaníc tak, ako aj ďalšie informácie, ktoré uvádzame v tomto príspevku. Pomocou tlačidla pamäte môžu byť vyvolené kanále uložené do pamäte, aby sme ich mohli kedykoľvek vyvolať, keď to potrebujeme.

ANL - Automatic Noise Limiter, automatické obmedzenie šumu

Regulátor na automatické obmedzenie šumu. Keď je zapnutý je šum silnejší, ale  zvyšuje sa citlivosť prijímača.

Delta Tune, regulátor pre jemné ladenie

Túto funkciu má iba málo CB rádiostaníc. Vylepšuje sa ním kvalita tónu prijímaného signálu alebo sa dá zlepšiť interferencia susedných kanálov.

S/RF- meter, ukazovateľ S a R hodnoty

Je u mnohých rádiostaníc a má dve funkcie. Keď vysielame ukazuje nám modulovaný vf signál (RF hodnotu) a pokiaľ máme rádiostanicu naladenú na príjem, vidíme prijímaný signál. U niektorých rádiostaníc ukazuje aj SWR hodnotu.

Modulation Lamp, ukazovateľ modulácie

Je to ukazovateľ, ktorý nám oznamuje, že rádiostanica je vo vysielacom nastavení. Je to malá lampička, ktorá nám oznamuje tieto uvedené informácie.

RF-Gain, regulátor vysokofrekvenčného zisku

Je to element slúžiaci na reguláciu citlivosti prístroja, ale len vtedy má význam, keď je prijímaný signál dosť silný. Vf regulátor taktiež môže odstaviť slabé signály a tým eliminovať rušenie silnými vf signálmi.

SWR-Meter- SWR ukazovateľ

Ukazuje impedančné prispôsobenie medzi anténou a vysielačom. Je to oddelený prístroj a je iba pri rádiostanici. Zabudovaný je iba vo vysokokvalitných prístrojoch. 

 

Základné údaje o vysielači

-výstupný výkon,

-prevádzková frekvencia a napätie,

-vedľajšie vlny a druh modulácie.

CB prístroje môžu mať výstupný výkon 4 watty – FM – a máme ponuku mobilných a pevných staníc. Existuje u nás veľké množstvo rádiostaníc majúcich väčší počet kanálov ako je povolených 50 a vyšší výkon ako povolené 4 watty, ale tieto nie sú povolené TÚ SR. Pevné stanice sú napájané zo siete 230 voltov a mobilné 6- 12 voltovými jednorázovými alebo dobíjateľnými batériami.

FM rádiostanice majú určité prednosti  v porovnaní s AM technikou, hoci sa tieto prednosti nemôžu naplno využiť. Možno to povedať jednoducho. Malý výstupný výkon (4W) a malá šírka pásma (10kHz pre 1 CB kanál) bránia vytvoreniu väčšieho zdvihu, čiže využitiu odchyliek frekvencie počas modulačného procesu, čo sa odzrkadľuje čiastočne nekvalitným príjmom a rozdielmi v dosahu. 

 

Prijímače 

Poznáme rôznu prijímaciu techniku ako napr.: detektorovú, audiónovú, superhet prijímacia technika, ktorá je dodnes jednou z najlepších, špička v prijímacej technike atď. Na citlivosti prijímača – vf- signál - okrem iného závisí i potrebná sila signálu. O pojme citlivosť možno povedať aj inak. Pod týmto pojmom rozumieme vf- signál, ktorý musí byť do prijímača privedený, aby jeho výstupný signál – reč, obraz ap. - vykazoval určitú žiadúcu kvalitu. Citlivosť sa udáva v rôznych jednotkách. Nás zaujíma jednotka rádiotelefón, mikrovolt- µV.

Prečo?

Lebo napríklad citlivosť 0,5 µV pri pomere signál/šum na výstupe 25dB znamená, že na výstupe prijímača sa objaví užitočný signál s pomerom signál/šum vo výške 25dB, keď máme vysielačku napájanú vf signálom 0,5 µV.  

 

Vysielač a anténa 

Informáciou začínajúc a anténou končiac, to je bezdrôtový prenos.

Prijímač signály spracuje pomocou zosilnenia, aby na výstupe získal signály - je reč, hudba atď. – ako konečný produkt bezdrôtového prenosu informácií. Tak sa stáva anténa spojovacím článkom medzi vysielačom a priestorom, v ktorom sa deje šírenie elektromagnetických vĺn ( vysielacia anténa.) K tomu je anténa spojovacím článkom medzi vysielačom voľným priestorom a prijímačom (prijímacia anténa) V prípade vysielania je anténa článok meniaci vysokofrekvenčné vlny na elektromagnetické vlny (prípad vysielania) a elektromagnetické vlny na vysokofrekvenčné vlny (prípad príjmu). Keď je bezchybná prevádzka antény, máme úspech a kvalitu vysielania i posluchu, čo predstavuje dobrý vysielací výkon, dobrá modulácia a p. a samozrejme ku tomu aj dobrý prijímač s vysokou citlivosťou.

Anténa je a aj zostane naďalej ako najdôležitejší článok bezdrôtového prenosu. Práve od jej bezchybného prenosu závisí úspech prenosu správ a preto je dôležitý výber antény pre rôzne polohy, stanovištia. Inú anténu treba do nížinatej oblasti a inú do členitého horského terénu. Existujú všesmerové, kruhové antény, vysielajúce do všetkých smerov rovnako a tie nás aj zaujímajú, sú pre CB pásmo a potom máme antény smerové, vysielajúce a prijímajúce silnejšie v určitom smere ako v iných smeroch. Ako iste viete, televízne antény sú smerové antény avšak rozhlasové antény pre krátke a stredné vlny sú kruhové, všesmerové antény. Keď sa pozrieme na strechy domov, vidno ich často ako tyč na špičke spoločných antén činžiakov.  

Anténa ktorou pracujem v pásme CB-27 MHz  viac ako 10 rokov

 Technické parametre antény

  

"Desatoro" cébečkára 

Uvedené desatoro je doporučením pre tých užívateľov, ktorí chcú nadväzovať spojenia na CB pásme spôsobom rádioamatérskej komunikácie. Desatoro doporučení platí aj pre ostatných užívateľov občianskeho pásma.

1. Pred začatím vysielania si najskôr preštudujte Všeobecné povolenie, ktoré dostanete u každého predajcu CB rádiotechniky na Slovensku a premyslite si, o čom chcete hovoriť a s kým.

2. Ak chcete začať vysielať, zistite či je kanál voľný. Zisťovanie sa obyčajne robí odposluchom, prípadne otázkou: „Je kanál voľný?“ Takto predídete nechcenému rušeniu už prebiehajúceho spojenia.

3. Pri volaní výzvy určenej všetkým CB staniciam na kanáli používame frázu: „Všeobecná výzva na kanáli, na príjme je stanica ...“ poviete buď svoj volací znak – volačku, buď uvediete svoje QTH - miesto odkiaľ vysielate alebo poviete názov expedície, pokiaľ sa nachádzate na kopci mimo bydliska.

4. Pri volaní konkrétnej stanice uvádzajte najskôr volací znak volanej stanice a až potom vlastný volací znak. Je iba dobré, ak zopakujete volací znak protistanice dva krát, kvôli zrozumiteľnosti a svoju volačku jeden krát)

5. Pri nadväzovaní spojenia sa vymieňajú základné údaje: meno (QRA), miesto (QTH) mesto obec odkiaľ stanica vysiela a report (R/S).

6. Report je subjektívne hodnotenie príjmu stanice. Pri tomto hodnotení sa používa systém R/S (Rádio/Signál).

7. Do prebiehajúceho spojenia sa vstupuje slovom „Break“ foneticky: „brejk.“

8. Nezabúdajte, že žiadny kanál nie je nikomu pridelený, to znamená, že ho môžu používať všetci. Takže kanál si nemôžete „kúpiť“ a privlastniť si ho, vyhlásiť ho za svoj (ako sa snaží niekto tvrdiť, že kanál je jeho, lebo „on na ňom sedí od nepamäti“).

9. Kanál č.9 sa doporučuje používať pre núdzové volanie.

10. Slušnosť na CB pásme nech je pre vás pravidlom ako i dodržovanie platného Všeobecného povolenie TÚSR. 

 

Systém RST 

Pri každom spojení je potrebné, aby si korešpondujúce stanice vymenili report.

Report je vlastne ohodnotenie signálu stanice s ktorou komunikujete, pričom sa hodnotí čitateľnosť, sila a pri telegrafickom spojení aj tón.

R - čitateľnosť ( z angl. readability )

1 - úplne nečitateľné

2 - občas čitateľné

3 - obtiažne čitateľné

4 - čitateľné

5 - dokonale čitateľné

S - sila ( z angl. strength )

1 - signál na hranici čitateľnosti

2 - veľmi slabý signál

3 - slabý signál

4 - prijateľný signál

5 - takmer dobrý signál

6 - dobrý signál

7 - stredne silný signál

8 - silný signál

9 - mimoriadne silný signál

T - tón ( z angl. tone )

1 - mimoriadne hrubý, syčivý tón

2 - hrubý tón striedavého prúdu

3 - hrubý tón s veľmi slabým záznejom

4 - hrubý tón so stredným záznejom

5 - pomerne hrubý tón so silnou moduláciou striedavým prúdom

6 - tón s moduláciou striedavým prúdom

7 - skoro čistý tón s nádychom striedavej zložky

8 - čistý tón s nepatrným náznakom striedavej zložky

9 - najčistejší tón

PREFIXY

Čo je "Prefix, district, sufix"

Rádioamatérska značka sa skladá z troch častí:

napr.: OM  5  KEF

OM  -  je  prefix celosvetovo uznaný pre Slovensko

 5   -  je  district podľa okresov / alebo iných rozdelení /

KEF  -  je  sufix , môže byť   1   -   3 písmenkový, identifikuje presnejšie majiteľa značky.

Poznámka: Prefixy všetkých štátov a krajín sú uvádzané v  D XCC zozname.

Rozdelenie prefixov na Slovensku

Podľa nového rozdelenia sú OM prefixi rozdelené podľa okresov  nasledovne : 

                            OM1  -  Bratislava - mesto

                            OM2  -  Bratislava vidiek, SE, TT, DS, GA

                            OM3  -  doteraz platné značky

                            OM4  -  TN, PD, PX

                            OM5  -  NR, NZ, KN, TO, LV

                            OM6  -  ZA, CA, MT, DK, LM

                            OM7  -  BB, ZV, ZH, VK, LC

                            OM8  -  KE, PP, SL, SN, RV, RS

                            OM9  -  príležitostné a zvláštne značky - cudzinci

                           OMO/  -  PO, BJ, SK, HN, MI, TV, VV + prevádzače

Z O Z N A M   D I V Í Z I Í

 

Čo má vedieť každý " CÍBIČKÁR"

Najpoužívanejšie kódy:

CQ     - výzva všetkým

 DX     - diaľkové spojenie

 RX     - príjimač

 OK    - všetko v poriadku

QRM - rušenie inými stanicami

QRN  - atmosferické rušenie

 QRT  - končím vysielanie

 QRB  - vzdialenosť medzi nami je

 QTH  - moje stanovište je

 QRV  - som pripravený

 QRZ ? - kto ma volá ?

 QSY  - mením frekvenciu-kmitočet

 QTR  - presný čas je

 CUAGN - opäť dopočutia - znovu do videnia

 CONTEST - závod , súťaž

 QSL  - písomné potvrdenie spojenia ( qsl lístkom )

 QSO  - obojstranné spojenie

55      - mnoho úspechov

73      - pozdravujem Ťa

88      - bozkávam Ťa

99      - odíď - strať sa  !!

Občianske rádiostanice môžu pracovať na frekvenciách v  pásme CB 26.965 - 27.405 MHz a 26.855 - 26.955 MHz. Na prenos digitálnych údajov sú určené kanály č. 24, 25, 76 a 77. Na prevádzku opakovača sú určené kanály č. 3, 15 a 33. Kanál č.1 sa doporučuje využívať ako zvolávací kanál a kanál č. 9 je vyhradený na prenos informácií so zvláštnou dôležitosťou ( tiesňové volania, oznámenia trestných činov a pod) Pri prenose digitálnych údajov sa na označenie vysielania použije postupnosť v tvare SKAXXX, kde SK je označenie Slovenskej republiky. A je číslo určujúce miesto trvalého pobytu ( fyzická osoba ) alebo sídla ( právnická osoba ) prevádzkovateľ rádiostanice podľa krajov :

1 - Bratislavsky

2 - Trnavsky

3 - Nitriansky

4 - Trenčiansky

5 - Bánskobystricky

6 - Žilinsky

7 - Košicky

8 - Prešovsky

XXX  je vlastná identifikácia značka prevádzkovateľa, odporúča sa použíť skratka jeho mena alebo priezviska.

 

Rozdelenie frekvenčných / kmitočtových / pásiem:

- krátke vlny ( KV)

1,81   -   2,00    MHz    pásmo   160 m ,  8,068   -   18,168   MHz   pásmo   17 m

3,50   -   3,80   MHz    pásmo     80 m  ,  21,00   -   21,45     MHz   pásmo   15 m

7,00  -   7,10   MHz     pásmo     40 m ,   24,89   -   24,93     MHz   pásmo   12 m

10,10 -  10,15 MHz     pásmo     30 m ,       27     -       27     MHz   pásmo   11 m

14,00 -  14,35  MHz    pásmo     20 m ,   28,00   -   29,70    MHz   pásmo   10 m ( pozor

na toto pásmo , majú ho i CB stanice a ide i o rádioamatérske pásmo.)

- veľmi krátke vlny ( VKV ) 

144   -   146   MHz  pásmo   2 m

432   -   440   MHz  pásmo  70 cm

atď. až do 241   248  GHz

446,00625    -    446,09375   MHz    pásmo  PMR

HLÁSKOVACIA TABUĽKA 

ABC:

NAŠA:

MEDZINÁRODNÁ:

VÝSLOVNOSŤ:

A

ADAM

ALFA

ALFA

B

BOŽENA

BRAVO

BRAVO

C

CYRIL

CHARLIE

ČÁRLI

D

DÁVID

DELTA

DELTA

E

EMIL

ECHO

EKO

F

FRANTIŠEK

FOXTROT

FOXTROT

G

GUSTÁV

GOLF

GOLF

H

HELENA

HOTEL

HOTEL

I

IVAN

INDIA

INDIA

J

JAROSLAV

JULIET

DŽULIET

K

KAROL

KILO

KILO

L

LADISLAV

LIMA

LIMA

M

MARTIN

MIKE

MAJK

N

NORBERT

NOVEMBER

NOVEMBER

O

OTAKAR (OTO)

OSCAR

OSKAR

P

PETER

PAPA

PAPA

Q

QUIDO

QUEBEC

KEBEK

R

RUDOLF

ROMEO

ROMEO

S

SIMONA

SIERRA

SIERA

T

TOMÁŠ

TANGO

TANGO

U

URBAN

UNIFORM

JUNIFORM

V

VÁCLAV

VICTOR

VIKTOR

W

WILIAM, DVOJVÉ

WHISKEY

WISKI

X

XAVER

X-REY

EKS-REJ

Y

YPSILON

YANKEY

JENKI

Z

ZUZANA

ZULU

ZULU

Č

ČAJKA

CH

CHRUDIM

Ř

ŘEHOŘ

Š

ŠÁRKA

Ž

ŽANETA

             

 

Predajcovia rádiostaníc

 

K+K  Nové Mesto nad Váhom

Predajňa RÁDIA AWAS NITRA: AWAS

 

Predajňa HANDLOVÁ:

ALLAMAT - C.B. ONE, s.r.o. - Allamat Handlova

ELIX-Comet Slovakia

Point electronics

   Allamat Czech

 

 ALLAMAT ELECTRONIC,s.r.o. PRAHA:

 http://www.allamat.cz

ELIX spol. s r.o. Praha 8:

 http://www.elix.cz/

PRESIDENT electronics Ostrava:

http://www.welcome.to/president.cz

 Firemná stránka predajcu: Michal2 Brno

Informácie sú prevzaté z www stránky: http://www.cbrsk.php5.sk

  

Anežka Vražbová , osobnosť Slovenského CB pásma 27 MHz, vydavateľka mesačníka časopisu "JÚNOŠÍK“, prezidentka  CB FAN Rádioklubu Slovakia Kosačka s volacím znakom „Osembabka Kosačka“ a moja priateľka.

Delta Nové Mesto n Váhom, môj veľký priateľ, ale predovšetkým osobnosť v odbore rádioamatérskej a CB-27 MHz činnosti. Zvlášť špecialista v oblasti antén a ich využitia.

Časť antén na expedícii v oblasti Podbanska roku 2007

Technická výbava na expedícií

S priateľom Edom - Delta Nové Mesto n/ Váhom

Priatelia v kompletnej zostave i zo psom Agarom v oblasti Podbanska

Dlhoročný priateľ a aktívný člen SCBR-klubu. Na pásme CB- 27 MHz  pracuje pod volačkou Fero Bratislava - SK- 563.  Som s ním v kontakte viac ako 10 rokov.Pôsobí v oblasti Bratislavy a je takmer denne na pásme , najmä na CH-33 -  27335 MHz, kde pracuje Slovenský opakovač.

Priateľ Rasťo Hrdovo člen CB 27 MHz pásma.

Najlepší hubár akého poznám z oblasti Podbanska

Hríb dubový

Priateľ Ing. Štefan Marušák, rádioamatér OM1 AWA a účastník CB- 27 MHz pásma s  volačkou Števo Bratislava

Dominik Ružomberok, priateľ a dlhoročný aktívný člen SCBR v oblasti Liptova

Elix Prešov dlhoročný priateľ z CB-27 MHz pásma, všestranne aktívny, profesionálny potápač, paraglajdingár ( používa farebný padák ), rybár, lyžiar, folklórista-hraje i spieva fajn chlap.

 

Stretnutie členov SCBR-klubu a fandov CB-27 MHz pásma na Donovaloch v roku 2003

Súhrnná časť účastníkov zo stretnutia

Účastníci z Liptova a Popradu

Janko3 Liptovský Mikuláš a Martin B.B. SK-001

V popredí Števo Zvolen

Ja a Cyro Zvolen

Stretnutie na Donovaloch v roku 2006

Stretnutie REMATA - 2008

Celoslovenské CB  stretnutie členov ako aj milovníkov a priateľov vysielania na akýchkoľvek pásmach v dňoch od 18. až 19.apríla 2008.

Niekoľko záberov zo stretnutia  "Remata 2008" dňa 19.4.2008

Parkovanie

Predajcom techniky na stretnutí Remata bol Nautilus  Handlová

Ponuka na predaj...

i oddychové miesto...

Výber rôznych rádiostaníc a iných vecí nielen pre cébečkárov...

"Atmosféra" pri predávaní techniky...

Ten v červenom športovom oblečení je Smrečok Lipt. Mikuláš, za stĺpom stojí Vašek Trenčín, vie robiť dobré závesné polky antény

Časť účastníkov na stretnutí v družnej debate: Zľava doprava: Dodo Levice, Martin Pukanec, Jozef Kamenec, Mustang Prievidza

Ten so šedivou briadkou je Vašek Trenčín, vedľa neho vpravo Dodo Levice a na kraji Rio Sever

Zľava doprava: Fero Bratislava, Lúč Lúčnica, Mustang Prievidza, Axo Štiavnica a Števo Zvolen

Autori fotografií účastníci stretnutia: Emil Ružomberok a Rasťo Hrdovo

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Design  by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz