wz

Krčmár kričí na dedka: "Hej dedo, máte starú na drôte." A dedko sa pýta: "Telefonuje alebo visí?

 

 

Z histórie prvých pretekov poštových holubov

Prvé správy o tom, že holuby boli dopravované na vzdialenejšie miesta a tam vypustené (v západnej Európe) pochádzajú z roku 1818.
Predstavme si, aké dopravné prostriedky boli v tomto čase použité k takémuto transportu, voz s konským poťahom a pod. Totiž prvá železnica bola postavená až v rokoch 1834 – 35. Podľa spoľahlivých dokladov uskutočnil Lutyšský spolok ( Lutych – Liege – pozn. prekladateľa) už v roku 1820, pretek z Paríža, t.j. na vzdialenosť 300 km. Chovatelia z Verviers nechceli zostať pozadu a v roku 1823 usporiadali pretek z Londýna. V tejto dobe vznikli prvé spolky chovateľov poštových holubov v Bruseli, Antwerpách a v Gaste. V tej dobe bolo bežné, že zjednanému prepravcovi trvalo až osem dní, než dopravil pešo holuby na miesto vypustenia. Pánu Pinetovi z Huy to trvalo do Francúzskeho Orleánsu i deväť dní. Bolo to  v júny 1845 a o vypustení existuje nasledujúci úradný doklad:
„Ja, hlavný policajný komisár v Orleánse, potvrdzujem vypustenie 70 holubov spolku Merkur v Huy. Holuby boli v dobrom stave. Boli vypustené dnes o 6. hodine ráno pri bráne Baunier a všetky odleteli.
Orléans, 15.júna 1845 J. Brunest – hlavný komisár.“
 
V roku 1847 vypustil ešte dnes existujúci Bruselský spolok „Le Libre dˇAbeona“ 35 holubov v Pampeune v Španielsku. V tom istom roku 19.júna štartovali holuby tohto spolku z Lyonu. Dva holuby doleteli 21.júna, tretí nasledujúci deň. Pre porovnanie, dnes trvá pretek z Lyonu necelú pol hodinu. Z týchto niekoľkých prípadov si môžu hlavne mladší chovatelia spraviť obraz s akými problémami a ťažkosťami bol vtedy náš šport spojený. O konštatovaní sa vtedy nedalo hovoriť, neboli ani pretekárske krúžky, ani konštatovacie hodiny. Napriek tomu chovatelia očakávali svoje holuby s rovnakou trpezlivosťou ako dnes my.
Prvý pokus použiť hodiny k primitívnemu spôsobu konštatovania sa pripisuje pánu Papleuxovi z Ecaussínes.
Až v roku 1881 zostrojil pán Henrotay z Verviers konštatovací aparát, ktorý registroval na papierovej kartičke presný čas. Neskôr sa objavil pán Toulet a Plasschaert, ich výrobky hodín boli podstatne zdokonalené a používajú sa až dodnes. Pretekársky gumový krúžok vynašiel redaktor časopisu „Revue Colombophile“,pán Rossorem.
 
Ale aká dlhá cesta bola k dnešku...
 
Vtedy to bolo tak:
pri nasadení na pretek dostali holuby na letky pečiatky zložené z písmen a číslic, napr. A 9, komisia tieto pečiatky zaznamenala. Občas sa stávalo, že pri viacdenných pretekoch, pri zlom počasí, nebola už pečiatka čitateľná. Prílet holuba registrovala ďalšia komisia, obyčajne zhromaždená v klubovom hostinci. Akonáhle holub priletel a skočil do holubníka chytil sa, dal do krabice a utekalo sa s krabicou ku komisii. Bežci bývali mladší, trénovaní chlapci. V spolkovej miestnosti bola pri rýchlom preteku tlačenica, drahocenné minúty utekali, než komisia overila číslo, pečiatku na krídlach holuba a zapísala čas.
 
Na začiatku nášho storočia sa uskutočnili tri veľké povestné preteky.
 
Naši otcovia a dedovia vyžadovali od svojich holubov výkony, ktoré ešte dnes považujeme za prehnané. Spolok „Vriendenbond“ v Gentu zorganizoval pretek z Ríma. Trinásteho júla 1902 bolo vo „Večnom meste“ vypustených 2835 holubov. Pretek bol ukončený 12.septembra, do tej doby doletelo 217 holubov. Roku 1903 uskutočnili spolky „Hirondelle“ v Lutychu a „Vriendebend“ v Gentu spoločný pretek z Ajaccia na Korzike. Jedenásť dní trval pretek, bližšie údaje nie sú známe.
Konečne roku 1904 poslal ten istý spolok „Vriendebond“ 2672 holubov do Madridu. Boli vypustené 10.júla o 05,30 hodine, vzdialenosť 1300 km. Víťaz bol konštatovaný štvrtý deň 13.júla v Maastricht, avšak do konca preteku 8.septembra doletelo iba 139 holubov.
Odvaha našich predkov prispela k dosiahnutiu dnešnej výkonnosti poštových holubov.
 
Použité z článku Alberta Stocleta v „Bulletin federál“ a preložil legenda Českého chovateľstva PH, pán Boleslav Novotný  

Pohľad vypustenia poštových holubov na pretek

Zostava vozidiel pred pretekom

Posledná príprava

Štart sa vydaril

  Štart 20 tisíc kusov PH

 

Šťastnú cestu!

 Slovenský zväz chovateľov
http://www.szch.szm.sk/


Slovenský zväz chovateľov je záujmové združenie, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Sídlom zväzu a jeho vrcholových orgánov je Bratislava. Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné a založené v jednej základnej organizácii Zväzu.
Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov a súhlasí s poslaním a úlohami Zväzu vyjadrenými stanovami Zväzu.

(Vložené 10.12.2007)

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

S T A N O V Y   Z V Ä Z U   2005

I. ČASŤ
Všeobecné ustanovenia

§ 1
Názov a poslanie
1. Slovenský zväz chovateľov poštových holubov je záujmové združenie občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, sú chovateľmi poštových holubov alebo sympatizantmi tejto športovej činnosti.
2. Hlavným cieľom je chov poštových holubov, starostlivosť o rozvoj športovej a výstavníckej činnosti, výchovná činnosť, rozvoj a zveľaďovanie majetku Zväzu.
3. Názov združenia :
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov (ďalej len Zväz), pre vlastné označenie používa skratku SZ CHPH.
4. Zväz a jeho organizačné zložky používajú názov :
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – názov organizačnej zložky a sídlo.
5. SZ CHPH činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a
ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.
6. Zväz je členom Medzinárodnej organizácie chovateľov poštových holubov FCI.
7. Zväz a jeho organizačné zložky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom
mene.
8. Zväz nezodpovedá za záväzky a konanie nižších organizačných zložiek.
9. Organizačnými zložkami SZCHPH sú
- Zväz ústredie
- Oblastné združenia
- Základné organizácie
- Kluby

§ 2
Pôsobnosť a sídlo
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov vykonáva svoju činnosť na území
Slovenskej republiky.
Sídlo : Akademická 4, 949 01 Nitra

§ 3
Hlavné úlohy Zväzu
1. Aktívne sa zúčastňuje na práci a chráni záujmy Zväzu v medzinárodnej organizácii FCI.
2. Spolupracuje so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky ako aj orgánmi samospráv.
3. Nadväzuje priateľské a športové vzťahy s organizáciami podobného zamerania iných štátov.
4. Organizuje národné, medzinárodné súťaže a výstavy.
5. Prostredníctvom svojich organizačných zložiek riadi, organizuje a usmerňuje život a prácu vo vnútri Zväzu.
6. Chráni práva a záujmy členov Zväzu.
7. Organizuje a vychováva posudzovateľov poštových holubov v zmysle platného medzinárodného štandardu.
8 . Vedie evidenciu členskej základne a organizačných zložiek.
9. Vedie evidenciu o početnom stave poštových holubov, evidenciu o výcviku, pretekoch,
súťažiach.
10. Vykonáva kontrolnú činnosť na všetkých úsekoch práce a života Zväzu.
11. Zodpovedá za dodržiavanie stanovených podmienok v národných a medzinárodných
súťažiach.
12. Zabezpečuje centrálnu výrobu a rozdelenie rodových obručiek, preukazov, pretekových gumičiek a iných označení, zabezpečuje predaj potrebných tlačív.
13. Dodržiava všetky právne a občianske normy, ktoré upravujú život a prácu vo Zväze.
14. Zabezpečuje prepravu poštových holubov na preteky, spracuváva, vydáva dokumentáciu o pretekoch.
15. Vydáva pre členov a chovateľov zväzový spravodaj.
16. Dbá na zachovanie genofondu poštových holubov.
17. Získava a organizuje mládež pre činnosť v SZCHPH

II. ČASŤ
Členovia a ich práva

§ 4
Vznik členstva
1. Členom Zväzu sa môže stať občan Slovenskej republiky, ktorý je chovateľom poštových holubov alebo sympatizantom tejto športovej činnosti a dovŕšil 18 rokov svojho veku. Maloletý od 12 rokov sa môže stať členom Zväzu so súhlasom rodičov alebo jeho zákonného zástupcu, ktorý je podaný písomnou formou.
2. Členstvo vo Zväze môže byť : a, individuálne
b, kolektívne
c, čestné
3. Člena prijíma na základe písomnej prihlášky ZO CHPH, spravidla najbližšia k miestu trvalého pobytu žiadateľa.
4. Individuálne členstvo vzniká rozhodnutím členskej schôdze o prijatí za člena, zaplatením členského príspevku a súhlasom so Stanovami Zväzu.
5. Kolektívnym členom môže byť právnická osoba, ktorá sa chce aktívne podieľať na plnení  úloh zväzu alebo chce aktívne podporovať jeho ďalší rozvoj.
6. Kolektívne členstvo vzniká na základe zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti kolektívneho člena a spôsobe vzájomnej spolupráce.
7. Čestné členstvo udeľuje Prezídium na základe návrhu jednotlivých organizačných zložiek Zväzu a vlastného rozhodnutia, jednotlivcom a právnickým osobám ako prejav uznania za
zásluhu o rozvoj zväzu.

§ 5
Zánik členstva
1. Členstvo vo Zväze zaniká : a, vystúpením
b, vylúčením
c, nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote
d, úmrtím člena
e, zrušením rozhodnutia o prijatí kolektívneho člena
(právnickej osoby)
2. V prípade zániku členstva nie je nárok na vrátenie členského príspevku, zaplateného v bežnom roku.
3. Prestup člena z jednej ZO do druhej sa musí uskutočniť len tak, že v jednej ukončí  členstvo a v druhej bude riadne prijatý.

§ 6
Práva členov
1. Po dovŕšení 18 rokov veku má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov Zväzu.
2. Má právo zúčastňovať sa na živote a práci Zväzu.
3. Zúčastňovať sa členských schôdzí s právom rozhodujúceho hlasu.
4. Obhajovať svoje práva všetkými prostriedkami, ktoré mu umožňujú tieto stanovy
alebo iné platné právne normy, ktoré upravujú prácu a život Zväzu.
5. Právo využívať spoločný majetok Zväzu.

§ 7
Povinnosti člena
1. Dodržiavať všetky platné právne normy, uznesenia a nariadenia, ktorými sa riadi členstvo vo Zväze.
2. Je povinný chrániť dobré meno Zväzu, jeho orgánov i členov.
3. Je povinný chrániť majetok Zväzu alebo majetok nižších organizačných zložiek, ktorých je členom.
4. Je povinný platiť členský príspevok.
5. Ak bol zvolený do funkcie v niektorých orgánoch Zväzu, je povinný zodpovedne, kvalifikovane túto funkciu vykonávať.
6. Je povinný umožniť vykonanie kontroly chovu a pretekov holubov.

III. ČASŤ
Organizácia a pôsobnosť orgánov zväzu

§ 8
Zásady organizácie
1. SZ CHPH je budovaný na demokratických zásadách. Všetky orgány – od najnižších po najvyššie sú volené členmi demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpovedné. Sú povinné prerokovávať a včas riešiť iniciatívne návrhy, pripomienky a sťažnosti členov, dôsledne dodržiavať právne predpisy. Uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány, organizačné jednotky a pre všetkých členov. Členovia vyšších orgánov sa môžu zúčastňovať na rokovaniach nižších orgánov, ak boli na rokovanie pozvaní alebo boli na rokovanie vyšším orgánom delegovaní. Vyšší orgán je oprávnený v záujme dodržiavania právneho poriadku preskúmať alebo meniť z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti rozhodnutia nižších orgánov, ak pri ich vynesení došlo k závažnému porušeniu platných predpisov. V neprospech člena tak môže urobiť iba do jedného roka od právoplatnosti preskúmaného rozhodnutia.
2. Funkcie volených členov orgánov SZ CHPH sú bezplatné a čestné. Funkcionárom však patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie v SZ CHPH podľa platných predpisov.
3. Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny.
4. Orgány a komisie SZ CHPH sa môžu uznášať, ak je prítomná viac ako polovica ich členov alebo delegátov. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné. Pre platnosť uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov alebo delegátov, pokiaľ v týchto stanovách nie je výslovne uvedené inak. V prípade rovnosti hlasov pri verejnom hlasovaní rozhoduje hlas predsedajúceho.
5. Ak zjazd rozhoduje o zmene stanov SZ CHPH, vyžaduje sa pre platnosť uznesenia dvojtretinová väčšina hlasov zvolených delegátov s hlasom rozhodujúcim, prítomných na zjazde.
6. O svojich rokovaniach a uzneseniach orgány SZ CHPH vyhotovujú zápisnicu.
7. Kumulácia funkcie je nezlučiteľná, ak sú tieto vo vzájomnom kontrolnom vzťahu.
8. Funkčné obdobie pre všetky volené orgány je štvorročné.

§ 9
Orgány Zväzu
1. Ústrednými orgánmi Zväzu sú :
- Zjazd
- Valné zhromaždenie Zväzu
- Prezídium
- Ústredná kontrolná komisia

§ 10
Zjazd SZ CHPH
1. Najvyšším orgánom SZ CHPH je zjazd. Riadny zjazd zvoláva valné zhromaždenie SZ CHPH raz za 4 roky s označením miesta a dátumu konania. Zvolanie zjazdu musí byť oznámené všetkým organizačným zložkám SZ CHPH najmenej 4.mesiace vopred.
2. Zjazdu SZ CHPH sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim delegáti zvolení na oblastných konferenciách SZ CHPH podľa kľúča stanoveného valným zhromaždením SZ CHPH. Aktívne a pasívne volebné právo ako i právo podávať návrhy a podieľať sa na rozhodovaní zjazdu majú len delegáti s hlasom rozhodujúcim. Členovia valného zhromaždenia SZ CHPH a Ústrednej dozornej rady, pokiaľ neboli zvolení za delegátov zjazdu, sa zjazdu zúčastňujú s hlasom poradným.
3. Zjazd SZ CHPH :
a, volí pracovné predsedníctvo zjazdu a zjazdové komisie
b, schvaľuje volebný a rokovací poriadok zjazdu
c, volí na 4 roky : 7-9 členné prezídium, prezidenta SZ CHPH,
5 člennú Ústrednú kontrolnú komisiu a jej predsedu
d, potvrdzuje za členov valného zhromaždenia delegovaných zástupcov OZ CHPH
e, prerokúva a schvaľuje správu o činnosti zväzu od posledného zjazdu a správu Ústrednej kontrolnej komisie o činnosti
f, schvaľuje stanovy SZ CHPH
g, schvaľuje koncepciu ďalšieho rozvoja zväzu, resp. plán hlavných úloh
h, schvaľuje koncepciu hospodárenia a financovania zväzu
ch, rozhoduje o zániku SZ CHPH
4. Mimoriadny zjazd SZ CHPH zvolá valné zhromaždenie z vlastného podnetu, alebo ak o to
požiada aspoň polovica OZ CHPH. Tento zvolá do 3 mesiacov od podania podnetu.
5. Zjazd je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Uznesenie zjazdu je platné ak s ním vysloví súhlas nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Pre schválenie stanov, ich zmien a  doplnkov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov.

§ 11
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie tvoria členovia prezídia SZ CHPH a delegovaní zástupcovia OZ
CHPH.
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SZ CHPH medzi zjazdami. Schádza sa
dvakrát ročne.
3. Zabezpečuje realizáciu uznesení zjazdu.
4. Schvaľuje ročný rozpočet Zväzu
5. Schvaľuje ročnú účtovnú závierku Zväzu.
6. Dbá, aby stanovy Zväzu boli vždy v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak sa v
dôsledku zmeny právnych predpisov dostanú stanovy SZ CHPH do rozporu s týmito
predpismi, môže valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov
rozhodnúť o ich zmene, ktorá tento rozpor odstráni. Platnosť tejto zmeny je podmie-
nená registráciou na Ministerstve vnútra SR v zmysle Zák. č. 83/1990 Zb.
7. Schvaľuje členstvo Zväzu v medzinárodných organizáciách.
8. Prerokúva správy Ústrednej dozornej rady.
9. Schvaľuje a vydáva : - organizačný poriadok
- rokovací poriadok
- pretekový poriadok
- výstavný poriadok
- disciplinárny poriadok a ďalšie normy
10. Schvaľuje znak Zväzu.
11. Udeľuje zväzové vyznamenania.
12. Schvaľuje podmienky majstrovstiev Slovenska.
13. Schvaľuje udelenie odmien.
14. V prípade zmeny zástupcu OZ CHPH vo valnom zhromaždení, potvrdzuje zmenu.
15. Pre plnenie úloh zariaďuje odborné komisie, povinne výcvikovú a výstavnú príp. iné.
16. Zvoláva zjazd.
17. Schôdzí Valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia Ústrednej kontrolnej komisie s
hlsom poradným.
18. Volí päťčlenný Ústredný disciplinárny senát.
19. Schvaľuje výšku členského príspevku.

§ 12
Prezídium SZ CHPH
1. Prezídium sa skladá z prezidenta, viceprezidenta a ďalších 5 až 7 členov, ktorí sú poverení vedením jednotlivých odborných komisií.
2. Prezídium je výkonný orgán Zväzu, schádza sa spravidla šesťkrát ročne.
3. Zasadanie prezídia zvoláva prezident.
4. Stará sa o všetky záležitosti SZ CHPH, zabezpečuje realizáciu uznesení zjazdu a Valného zhromaždenia.
5. Spravuje majetok Zväzu.
6. Disponuje finančnými prostriedkami.
7. Zabezpečuje styk s členskou základňou prostredníctvom OZ CHPH a ZO CHPH.
8. Zabezpečuje styk s FCI a ďalšími organizáciami.
9. Zabezpečuje styk s orgánmi štátnej správy.
10. Prijíma pracovníkov Zväzu.
11. Riadi účelové zariadenia.
12. Riadi pretekovú a výstavnícku činnosť.
13. Rozhoduje o mieste konania celoštátnych výstav a iných podujatí.
14. Zabezpečuje styk so spoločenskými organizáciami.
15. Pripravuje podklady na rokovanie valného zhromaždenia.
16. Pripravuje podklady pre rokovanie zjazdu.
17. Zvoláva zasadanie valného zhromaždenia.
18. Udeľuje čestné členstvo.
19. Organizačne zabezpečuje účasť Zväzu na medzinárodných podujatiach, súťažiach a
výstavách.
20. Vyhodnocuje MS a udeľuje ocenenia.
21. Prijíma a schvaľuje štatút športových klubov.
22. V odvolacom konaní rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu
23. V neodkladných prípadoch môže za prezídium vybaviť záležitosti prezident a viceprezident, ich rozhodnutie musí byť dodatočne schválené.
24. Schvaľuje vznik, rozdelenie, zlúčenie a zánik OZ CHPH.
25. Schvaľuje odmeny a stanovuje plat zamestnancom Zväzu.
26. Schvaľuje a udeľuje zväzové ocenenia a vyznamenania.

§ 13
Zastupovanie Zväzu
Štatutárnym zástupcom Zväzu je prezident. Organizuje celú činnosť sekretariátu resp. poveruje úlohami. Zvoláva a vedie zasadnutie prezídia a VZ a podpisuje všetky zápisnice z týchto rokovaní. Za Zväz podpisuje všetky právne úkony. V čase neprítomnosti ho zastupuje viceprezident.

§ 14
Ústredná kontrolná komisia
1. Za svoju prácu zodpovedá výlučne zjazdu Zväzu.
2. Dbá a kontroluje dodržiavanie všetkých právnych predpisov, uznesení a nariadení Valného zhromaždenia Zväzu u všetkých orgánov Zväzu.
3. O svojej činnosti a zisteniach podáva správu s návrhom na opatrenia zjazdu a valnému zhromaždeniu.
4. Pri zistení prípadu porušenia právnych predpisov, platných nariadení alebo uznesení v súlade s týmito stanovami, disciplinárnym poriadkom alebo inými predpismi navrhuje sankcie tomu orgánu Zväzu do kompetencie, ktorého riešenie daného prípadu prináleží.
5. V prípade, že niektorý orgán Zväzu prijal uznesenie, nariadenie alebo rozhodnutie v rozpore s právnymi predpismi Zväzu, ústredná kontrolná komisia takéto uznesenie, nariadenie alebo rozhodnutie zruší a celý prípad vráti tomuto orgánu na nové konanie.
6. Voči rozhodnutiu Ústrednej kontrolnej komisie možno podať do 30 dní od doby doručenia rozhodnutia písomné odvolanie so zdôvodnením cez prezidenta Zväzu Valnému zhromaždeniu Zväzu.
7. Ústredná kontrolná komisia metodicky riadi kontrolné komisie OZ CHPH.
8. Ústredná kontrolná komisia je volený orgán a má 5 členov, vrátane predsedu.
9. Predseda ani člen kontrolnej komisie nemôže byť členom Prezídia ani Valného zhromaždenia Zväzu, ani byť zvolený za prezidenta Zväzu.
10. Na čele Ústrednej kontrolnej komisie je volený predseda.
11. Ústredná kontrolná komisia za svoju činnosť zodpovedá zjazdu SZ CHPH.
12. Predseda ÚKK podľa potreby zvoláva a riadi rokovanie ÚKK. Minimálne však zvoláva ÚKK jedenkrát ročne.
13. ÚKK je uznášania schopná, pokiaľ sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
14. Uznesenie je prijaté, pokiaľ zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov.
15. Zo zasadnutia ÚKK sa vždy vyhotoví písomný záznam.
16. Pokiaľ predseda ÚKK požiada prezídium o účasť na zasadnutí prezídia, prezident musí túto požiadavku akceptovať. Predseda ÚKK na zasadnutí prezídia má poradný hlas.
17. Predsedovi a členom ÚKK za svoju prácu patrí odmena. Výšku schvaľuje na návrh predsedu ÚKK Prezídium Zväzu.
18. Vykonáva kontrolu chovateľskej, pretekovej a výstavníckej činnosti.

§ 15
Oblastné združenie chovateľov poštových holubov OZ CHPH
1. Je organizačnou zložkou Zväzu. Riadi prácu ZO SZ CHPH a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré pre Zväz vyplývajú zo stanov, uznesení vyšších orgánov a vlastných uznesení ako aj ostatných všeobecne záväzných noriem a interných predpisov.
2. Podmienkou vytvorenia OZ CHPH sú minimálne 3 ZO SZ CHPH a najmenej 80 členov.
3. Nové OZ CHPH sa môže založiť len k 31. decembru príslušného roka po predchádzajúcom súhlase Prezídia SZ CHPH.
4. OZ CHPH môže na základe rozhodnutia výboru OZ CHPH, vytvárať pre účely pretekov a spracovanie výsledkov výcvikové strediská (ďalej len VS) a väčšie pretekové celky- regióny (ďalej len R). Každá ZO CHPH pritom musí byť zaradená do VS a môže byť len v jednom VS. Pôsobenie VS a R je upravené v Pretekovom poriadku.

§ 16
Orgány OZ CHPH

Orgánmi OZ CHPH sú:
1. Oblastná konferencia
2. Výbor
3. Kontrolná komisia

§ 17
Oblastná konferencia
1. Je najvyšším orgánom OZ CHPH, ktorú zvoláva výbor raz za l rok a tvoria ju delegáti ZO CHPH. Mimoriadnu oblastnú konferenciu zvoláva výbor v prípade, že o to požiadajú 2/3 členov ZO CHPH.
2. Prerokúva a schvaľuje správy výboru OZ CHPH, dozornej rady a určí ďalšiu činnosť  OZ CHPH.
2. Raz za štyri roky volí spravidla 7 až 9- členný výbor a 3 až 5- člennú kontrolnú komisiu a delegátov zjazdu.
4. Navrhuje kandidátov do Prezídia Zväzu a Ústrednej kontrolnej komisie Zväzu.
5. Deleguje zástupcu do Valného zhromaždenia Zväzu.
6. Schvaľuje plán činnosti a rozpočet OZ.

§ 18
Výbor OZ CHPH
1. Vykoná rozdelenie funkcií vo výbore po konferencii OZ CHPH, najneskôr však do 7 dní po jej konaní.
2. Riadi činnosť OZ CHPH na základe uznesení oblastnej konferencie, uznesení výboru OZ CHPH, uznesení vyšších orgánov Zväzu a stanov.
3. Schádza sa podľa potreby, najmenej 4-krát ročne, z toho 1-krát ročne za účasti predsedov ZO CHPH.
4. Rozhoduje a uznáša sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny zvolených členov, pričom za návrh musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru.
5. Podľa potreby zriaďuje komisie k plneniu stanovených úloh.
6. V plnom rozsahu zodpovedá za výcvik a preteky poštových holubov a ich dokumentačné vyhodnotenie.
7. Určuje výšku príspevkov pre činnosť OZ CHPH a zodpovedá za hospodárenie OZ.
8. Schvaľuje vznik a zánik ZO CHPH.
9. Schvaľuje prechod členov z jednej ZO do druhej v rámci OZ.
10.Štatutárny orgán OZ CHPH je výbor OZ CHPH.
11.Konanie v mene OZ CHPH je poverený predseda, alebo v neprítomnosti tajomník. Ak je však pre právny úkon, ktorí robí OZ CHPH predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo tajomníka a jedného člena výboru OZ CHPH.

§ 19
Kontrolná komisia OZ CHPH
1. Vykonáva revíziu činnosti výboru, kontroluje hospodárenie a plnenie uznesení vlastných orgánov alebo nadriadených zložiek Zväzu.
2. Predseda kontrolnej komisie alebo zástupca sa môže zúčastniť zasadnutí výboru OZ CHPH
s hlasom poradným.
3. Zo svojej činnosti sa zodpovedá oblastnej konferencii, ktorej predkladá správu o činnosti.

§ 20
Základná organizácia chovateľov poštových holubov
1. ZO CHPH je základnou zložkou Zväzu. Svoju činnosť vykonáva v zmysle stanov a ostatných nariadení a uznesení vyšších orgánov Zväzu. Je samostatnou právnickou osobou.
2. ZO CHPH združuje a organizuje členov, chovateľov poštových holubov.
Zmenu v členstve chovateľa odsúhlasia písomnou formou dve organizácie, ktorých sa zmena dotýka t.j. uznesením členských schôdzí.
3. ZO CHPH sa môže založiť k 31.12 príslušného roka pri najmenšom počte 10 členov. Založenie organizácie musí byť schválené výborom OZ CHPH, do ktorého pôsobnosti patrí.
4. ZO CHPH zaniká pri nižšom počte ako 10 členov, rozhodnutím výročnej členskej schôdze,zrušením Valným zhromaždením alebo konferenciou OZ CHPH, pre nesplnenie základných povinností alebo pre hrubé opakované nedostatky.

§ 21
Orgány ZO CHPH
Orgánmi ZO CHPH sú:
1. Výročná členská schôdza (VČS)
2. Členská schôdza
3. Výbor
4. Kontrolná komisia

§ 22
Výročná a členská schôdza
1. Výročná a členská schôdza môže byť riadna alebo mimoriadna. VČS zvoláva výbor organizácie raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva výbor podľa potreby alebo keď o to požiadajú najmenej 2/3 členov.
2. VČS prináleží :
- schvaľovať správu výboru za uplynulé obdobie
- schvaľovať finančné hospodárenie a návrhy činnosti na budúce obdobie
- rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa organizácie
- voliť na 4 roky 5-členný výbor a 3-člennú kontrolnú komisiu
- voliť delegátov na konferenciu oblastného združenia
3. Členská schôdza rozhoduje o všetkých záležitostiach, okrem tých, ktoré zásadne prislúchajú VČS.

§ 23
Výbor ZO CHPH
1. Vykoná rozdelenie funkcií po VČS, najneskôr však do 7 dní.
2. Riadi činnosť organizácie v období medzi členskými schôdzami. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
3. Rozhoduje väčšina hlasov, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.
4. Konanie v mene ZO CHPH je poverený predseda alebo v neprítomnosti tajomník. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí ZO CHPH predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo tajomníka a jedného člena výboru ZO CHPH.

§ 24
Kontrolná komisia ZO CHPH
1. Kontrolná komisia sleduje a kontroluje hospodárenie a spravovanie majetku, športovú činnosť, plnenie uznesení výboru, členských a výročných členských schôdzí ZO CHPH ako aj plnenie uznesenia vyšších orgánov Zväzu.
2. Zo svojej činnosti sa zodpovedá na členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi ZO
CHPH.
3. Predseda kontrolnej komisie (prípadne zástupca) sa môže zúčastňovať zasadnutí výboru ZO CHPH s hlasom poradným.

§ 25
Športový klub
1. Je samostatnou organizačnou zložkou Zväzu.
2. Svoju organizačnú štruktúru a vnútorné pravidlá si upravuje klub samostatným štatútom.
3. Pri svojej činnosti musí plne rešpektovať tieto stanovy, uznesenia a nariadenia ústredných orgánov Zväzu.
4. O prijatí športového klubu do Zväzu rozhoduje Valné zhromaždenie Zväzu.
5. Návrh na vylúčenie zo zdôvodnením predkladá Valnému zhromaždeniu Zväzu prezident Zväzu alebo Ústredná kontrolná komisia.
6. Každý člen Zväzu na základe vlastného uváženia môže sa stať členom ktoréhokoľvek
športového klubu.
7. Športový klub nemôže za svojho člena prijať bývalého člena zväzu, ktorý bol členstva pozbavený vylúčením.
8. Všetky právne a športové dokumenty od vzniku a priebežne sa doručujú do 30 dní na Prezídium Zväzu vždy po ich schválení v športovom klube.

§ 26
Hospodárenie Zväzu
1. Zväz a jeho organizačné zložky hospodária na základe schváleného rozpočtu. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže vykonávať podnikateľskú činnosť, prípadne podieľať sa na takejto činnosti u iných právnických osôb.
2. Za porušenie predchádzajúceho ustanovenia nesú výlučne zodpovednosť tí členovia alebo pracovníci zväzových orgánov, ktorí za danú oblasť zodpovedajú.
3. Členovia alebo pracovníci Zväzu, ktorí svojím konaním spôsobili majetkovú alebo finančnú újmu, sú túto v plnej výške povinní nahradiť.
4. Za záväzok voči tretím osobám nesie zodpovednosť výlučne ten orgán, ktorý takýto záväzok prijal.
5. Zväz ako celok za záväzky neručí.
6. Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami spadá plne do právomoci organizačnej zložky, ktorý tento majetok vlastní.
7. Nadriadené orgány Zväzu nemôžu zasahovať do majetkových záležitostí nižších organizačných zložiek.
8. Nakladanie s majetkom v nižších organizačných zložkách je výlučnou záležitosťou členskej základne týchto zložiek. V takých prípadoch jediným opravným prostriedkom je hlasovanie v príslušnej členskej základni. Návrh je schválený pokiaľ zaň hlasovali 2/3 všetkých členov zložky. V odvolacom konaní rozhoduje príslušný súd.
9. Finančnými zdrojmi Zväzu sú :
- členské príspevky
- účelové pretekové a výstavné príspevky
- príspevky na zabezpečenie špeciálnych materiálových potrieb pre holubov
- dotácie, subvencie, dary, príjmy z podnikateľských činností

§ 27
Výchovné a disciplinárne opatrenia
1. Pri porušení vnútrozväzovej disciplíny, pretekového poriadku alebo zásad občianskeho spolunažívania vo Zväze, orgány Zväzu môžu členovi alebo funkcionárovi uložiť disciplinárne opatrenie v zmysle platného disciplinárneho poriadku, schváleného Valným zhromaždením Zväzu.
2. Proti členom Prezídia a Ústrednej kontrolnej komisie, ktorí sa previnili, vedie disciplinárnekonanie Prezídium Zväzu. Na odvolanie člena z funkcie ktoréhokoľvek orgánu Zväzu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov toho orgánu, ktorý ho do funkcie zvolil.
3. Sekretariát Zväzu zabezpečuje vedenie centrálneho registra trestov. Povinnosť všetkých organizačných zložiek je oznamovať všetky výchovné a disciplinárne opatrenia. Funkčnosť registra trestov je rozpracovaná v Disciplinárnom poriadku.

§ 28
Zánik Zväzu
1. Zväz zaniká, keď sa na tom uznesie zjazd dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých
delegátov.
2. S majetkom Zväzu sa urobí tak, ako rozhodne zjazd, najskôr však musia byť vysporiadané záväzky a likvidátor podľa uznesenia zjazdu naloží s likvidačným zostatkom.
3. ZO CHPH alebo OZ CHPH zanikajú, keď počet členov klesne pod stanovený limit.ZO CHPH zaniká aj rozhodnutím výročnej členskej schôdze, zrušením prezídiom Zväzualebo výborom OZ CHPH pre neplnenie základných povinností alebo hrubé opakované nedostatky.

§ 29
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Vrcholné orgány SZ CHPH môžu vydávať vykonávacie predpisy na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z týchto stanov.
2.Stanovy schválené VI. zjazdom strácajú platnosť dňom schválenia zmien a doplnkov stanov VII. zjazdom SZ CHPH dňa 2.4.2005 konaného v Nitre.
 

ADRESÁR ORGANIZÁCIÍ

01 - Bratislava
predseda: Alojz Barbirik,, Novosadná 15, 851 10 ,tel. 02/628 50 738, mob.+421 905 234 232
tajomník: Ing.Pavol Korbáš,Baltská 1,821 06 Bratislava
výcvikár: Ľuboš Vidiščák, Komarovská 40, 821 06 Bratislava, tel.0903314508
člen VZ : Marián Pelech, Čiernovodská 6, 821 01 Bratislava,tel. 02/45248124
 
02 - Senica
predseda: Ing. Peter Chytil, Bratislavská 4, 908 48 Kopčany, 0905/810521;034/6681600
tajomník: Lukáš Chytil, Bratislavská 4, 908 48 Kopčany,
výcvikár: Vladimír Beňák, Záhumnie 437, 906 13 Brezová pod Bradlom 45
člen VZ : Ing.Peter Chytil
 
04 - Terchová
predseda: Bernard Chabada, 013 05 Belá 366;0904/273263
tajomník: MVDr.Ondrej Šimko, 013 01 Teplička nad Váhom 737,tel. 0905/340425
výcvikár: Miroslav Púček, 013 05 Lysica 279
predseda: Bernard Chabada, 013 05 Belá 366;0904/273263
 
05 - Trnava
predseda: Ján Skukálek,Ján Skukálek,917 00 Trnava, Jánošíkova 1 , tel.č. 0905333566
tajomník: Jaromír Patera,Krakovany,Dolná 24/143, 922 02; tel.0903/452771
výcvikár: Ján Kôpka, Malé Ripňany 15 956 07 tel.č.0903756169
člen VZ: Jaromír Patera,Krakovany 143, 922 02
 
06 - Trenčín
predseda: Karol Atalovič, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Riečna 4; tel. 032/7710895
tajomník: Peter Bulko, 913 11 Veľké Bierovce 139,tel. 0904/486552
výcvikár: Martin Dzurák, Bošáca č. 622, 913 07, č.t. 0910 236257
člen VZ : František Dohňanský
 
07 - Komárno
predseda: Anton Óváry, Mala Jarková 42, 945 01 Komárno,tel. 035/7700703
tajomník: Ivan Varga, 29.augusta 11, 945 01 Komárno,tel. 035/ 7710546
výcvikár: Jozef Kiss, Berecza 82 , 945 01 Komárno
člen VZ : Ivan Varga
 
08 - Nové Zámky
predseda: František Balogh , 946 03 Kolárovo,Švermova 9 tel.035/7773824
tajomník: Mikuláš Lužica, Poľovnícka 41, 940 77 Nové Zámky, tel. 035/6430019
výcvikár: Štefan Boroš, 932 01 Veľký Meder ,Nám.hrdinov 621/22
člen VZ : Peter Kupka,Novozámocká 33, 947 03 Hurbanovo,tel. 035/7610138
 
09 - Šurany
predseda: Miroslav Petráni, ul. Gen. Svobodu 6, 941 01 Bánov, tel. 0905/209478
tajomník: Vladimír Zeleňák ml., 941 01 Bánov,Štefániková 28
výcvikár: Ing. Alexander Fiala, J.Kráľa 5, 941 11 Palárikovo
člen VZ : Miroslav Petráni
 
10 - Nitra
predseda: Ing.Štefan Vajda, 952 01 Vráble , kpt.Nálepku 450;tel. 0905/452473
tajomník: Ing.Juraj Kurek,951 12 Ivanka pri Nitre; Beňadikova 43, tel. 0903/791855
výcvikár: Ivan Zábredský, 949 01 Nitra, Mostná 25;
člen VZ : ,
 
11 – Topoľčany
predseda: Marián Škreka, 956 36 Rybany 467
tajomník: Miroslav Vojtko, Clementisova 2005 , 958 01 Topoľčany, tel. 0905/794024
výcvikár: Rudolf Somora, 958 43 Krásno 20
člen VZ :
 
12 - Prievidza
predseda: Jaroslav Horňák, Hviezdoslavova 272/12, 972 17 Kanianka, 046/5400585
tajomník: Albert Sobota, 971 01 Malá Čausa 26,tel. 046/5471113
výcvikár: Alojz Šimurka, Nová 4/11, 972 17 Kanianka tel. 0903/514921
člen VZ :
 
13 - Považská Bystrica
predseda: František Briestenský, Zem.Kvášov 85, 017 01 Považská Bystrica; tel. 0903/903840
tajomník: Ing.Jozef Brzý, Šoltésovej 1673/176 , 017 01 Považská Bystrica,tel.0904/487564
výcvikár: Peter Cvaško,Chmelinec 1418, 020 01 Púchov;tel. 0905/603749
člen VZ :
 
14 - Žilina
predseda: Vladimír Laš, Višňové , tel. 0903/500939
tajomník: Ľuboš Moravčík Majerská 14,010 01 Žilina, tel. 0905/224436
výcvikár: Peter SulovskýLietava
člen VZ : Vladimír Sudor
 
15 - Kysucké Nové Mesto + Žilina mesto
predseda: Miroslav Majčin , 023 45 Horný Vadičov 34, tel. 0908/601635
tajomník: Miloš Labuda, 010 14 Vranie 194
výcvikár: František Kráľ, 023 34 Kysucký Lieskovec 510, tel.041/4231145
člen VZ : Dušan Gvot
 
16 -Horné Kysuce
predseda: Ján Krajča , Oščadnica 1581, 023 01 , 0905664390
tajomník: Viliam Polaček,Čadečka 1843 , 022 01 , 0908594522
výcvikár: Anton Laš,Čadečka 1482 , 022 01 , 0907576025
člen VZ :
 
17 - Martin
predseda: František Fujdala, 038 52 Sučany ,J.A. Komenského 28; tel. 0905/249863
tajomník: Mgr. Ján Boďa, 038 44 Moškovec 14, tel. 043/4933450
výcvikár: Ján Skaličan, 036 09 Vrútky ,Horná Kružná 21,
člen VZ : Mgr. Ján Boďa
 
18 - Levice
predseda: Ľuboslav Sádovský, Narcisová 5, 934 01 Levice,tel. 0905/468612
tajomník: Marián Šedivec, 966 81 Žarnovica , Kľakovská 22/3,
výcvikár: Kasan Dušan Kamenárska 10/A, 968 01 Nová Baňa; tel. 00421456857469 ; mobil 00421905532257,
člen VZ : Ľuboslav Sádovský
 
19 - Banská Bystrica
predseda: Ing.Jozef Fekiač ,Krpeľná 15 , 962 12 Detva;tel. t.č.0905 436 456
tajomník: Michal Michalík,,966 22 Lutila , Bottova 8;t.č.0905 459 636
výcvikár: Ján Hanes Krivec 89,962 05 Hriňová;t.č.0908 508 442
člen VZ : Pavel Ostrolúcky Hor. Mičiná 60 974 01 t.č.0908 602 668
 
20 - Pezinok
predseda: Ladislav Takacs, Malinovského 119,900 28 Zálesie, 0907/787167
tajomník: Anton Kankara,919 21 Zeleneč, Štúrova 626/4
výcvikár: Štefan Jurikovič,900 81 Šenkvice, Jánska 9,
člen VZ : Ladislav Takacs
 
21 - Novohrad
predseda: Ladislav Csernok, Farská Lúka 56, 986 01 Fiľakovo,tel. 0907/448709
tajomník: MVDr. Vladimír Smieško, Železničná 14, 990 01 Veľký Krtíš,tel 047/4822468
výcvikár: Jozef Bagdal,991 31 Vrbovka č.18,tel. 0907/444226
člen VZ : MVDr.Vladimír Smieško
 
22 - Poprad
predseda: Mgr.Ján Božoň
tajomník: RNDr. Daniel Dudzik, Hlavná 1432 , 059 51 Matejovce,tel.052/7780264
výcvikár:
člen VZ: Ján Božoň,
 
23 - Spišská Nová Ves
predseda: Mgr. Milan Blahovský, Štúrova 2 , 053 04 Spišské Podhradie,tel.053/4541673,mob.0905/207742
tajomník: Vladimír Vernarský, Zelená 14,053 14 Spišský Štvrtok
výcvikár: Štefan Zeleňák, Komenského 9, 053 11 Smižany, tel.0905/267768
člen VZ : Vlastimír Pomajdík, Hurbanova 14, 052 01 Spišská Nová Ves
 
24 – Košice
predseda: Stanislav Roba, Goldirova 6, 040 18 Košice,tel. 0904/641754
tajomník: ,
výcvikár: Ing. Jaroslav Seliga, Dubová 8, 040 01 Košice,tel.0908/761886
člen VZ : Stanislav Roba
 
25 – Prešov
predseda: Marián Bačenko, 080 01 Prešov, Letná 7
tajomník: Marek Vojčík, 083 01 Sabinov, Nám.slobody 93
výcvikár: Slavomír Klein, 093 01 Sabinov,Sadová 11
člen VZ : František PríhodaHromoš 63
 
26 – Bardejov
predseda: Jozef Bednár, 086 11 Komárov 19 ,tel.0905/ 282225
výcvikár: Peter Dulák, 089 01 Svidník,Nižná Pisaná 46
tajomník: Ing., Hlinku 45, 091 01 Stropkov,tel.054/7423749
člen VZ : MVDr.Tibor Gornaľ, Hrnčiarská 1597, 091 01 Stropkov,tel.0905/615029
 
27- Michalovce
predseda: Anton Valiga, 069 01 Snina nad Cirochou, tel. 057/7682324;mob.0905/515189
tajomník: Jan Cehuľa, Vihorlatská 623, 072 22 Strážske,tel.056/6481122
výcvikár: Július Frič,Gagarinova 7 , 073 01 Sobrance, 0907/100493
člen VZ : Anton Valiga
 

28- Kežmarok
predseda: Jozef Krišanda, Spišská Belá
tajomník: Slavomír Romaňák,
výcvikár: ,
člen VZ : Peter Moravec
 
29 – Tvrdošín
predseda:
tajomník : Peter Ondreják, 027 44 Tvrdošín , Krásna Hôrka 261 ,
výcvikár: Jozef Šatan
člen VZ :
 
30 - Sereď
predseda: František Navrátil, Mlynárska 23, 926 01 Sereď,tel. 031/7893142 ; 0905/242147
tajomník: Bc.Milan Pazúr, Váhovce 316, 925 62, tel. 0908/119291
výcvikár: Bohuslav Kubík, 924 00 Galanta, Hody 1365
člen VZ : František Navrátil
 
32 - Revúca
predseda: Ján Boroš, Sirk 304,049 64 , tel. 0904/396217
tajomník: Miroslav Machnič,ul.SLN 12,977 01 Brezno, tel.0905/896008
výcvikár: Géza Vincze , Roľnícka 4,Tornaľa 982 01 , tel. 0908/925 115
člen VZ : Géza Vincze
 
33 – Bytča
predseda: Anton Kovačik, 013 32 Svederník 50 , tel.041/5696069
tajomník: Ing.Alexander Kibzík, 013 62 Veľké Rovné 615,tel.0903 813517
výcvikár: Jozef Plačko,014 01 Hliník 216
člen VZ : Ján Bačík


  [ Späť | Obnoviť | Dopredu